Närvarande: Bilaga 1

1§ Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöter och kansli välkomna.

2§ Godkännande av föregående mötes protokoll
Delegationen godkände protokollet från föregående möte 2014-05-23.

3§ Godkännande av dagordning
Delegationen godkände förslaget till dagordning.

4§ Delmi-projekt

a) Invandringens effekter på Sveriges ekonomiska utveckling
Delegationen beslutade att gå vidare med projektet, dock ska budgetkostnaderna specificeras ytterligare. Projektet ska belasta 2014 års budget, förutom 100 000 kr som Delmi utbetalar först då en färdig rapport levererats.

b) Grannskapseffekter på sysselsättning bland invandrare – baserat på registerdata
Delegationen beslutade att för närvarande inte gå vidare med projektet, och gav kansliet i uppdrag att uppmana de sökande att inkomma med en reviderad ansökan.

c) Orsaker och effekter av internationell migration i Etiopien
Delegationen beslutade att gå vidare med projektet.

d) Migranters effekt på utrikeshandeln – vilken roll spelar kompetensmatchning och position i företaget?
Delegationen beslutade att för närvarande inte gå vidare med projektet, och gav kansliet i uppdrag att uppmana de sökande att inkomma med en reviderad ansökan.

e) Lita på oss. Sverigedemokraterna i Sverige, Dansk Folkeparti i Danmark, Fremskrittspartiet i Norge och Sannfinländarna i Finland
Delegationen beslutade att gå vidare med projektet, med villkoret att det ska fokusera mer på hur inställningen till migrationsfrågan förändras över tid, samt huruvida andra partier reagerat med att ändra också sin inställning till migration. Budgeten bör ligga på max två basbelopp. (Not: Pieter Bevelander lämnade rummet och deltog ej i beslutet.)

f) Attityder angående migration 2014-2016
Delegationen beslutade att gå vidare med projektet, och att inkludera 3-5 frågor i det frågebatteri som ingår i enkäten. Delegationen gav i uppdrag till Kristof Tamas att i samarbete med Jesper Strömbäck ge förslag på frågor, med hjälp av Pieter Bevelander.

g) Migrationspanelen: Att följa och förstå medborgerliga uppfattningar och handlingsmönster
Delegationen beslutade att gå vidare med projektet. Westholm finansieras med ett basbelopp för att inkomma med ett väl utvecklat förslag till en omfattande studie, en s.k. förstudie. I detta förslag ska budget och tidsplan specificeras. Det ska vara klart senast den 20 november 2014. (Not: Joakim Palme lämnade rummet och deltog ej i beslutet.)

5§ Potentiella projekt
Kristof Tamas informerade om potentiella Delmi-projekt framöver.

6§ Planerade kunskapsöversikter
Kristof Tamas informerade om konceptet för kunskapsöversikter, och att respektive temaområde behöver flera sådana översikter. (Kerstin Brunnberg lämnade mötet)

7§ Kommunikationsstrategi
Delegationen beslutade att anta kommunikationsstrategin som ett internt dokument, med fortsatta revideringar.

8§ Delmis hemsida
Kristof Tamas informerade om och visade Delmis nyinrättade hemsida.

9§ KNOMAD
Kristof Tamas informerade om initiativet ”the Global Knowledge Partnership on Migration and Development” (KNOMAD). Delegationen diskuterade för- och nackdelar med att anordna ett KNOMAD-möte i Delmis regi.

10§ Administration
Kristof Tamas informerade om att Caroline Tovatt har rekryterats som utredningssekreterare till kansliet med början i november 2014.

11§ Övriga frågor
Inga övriga frågor.

12§ Mötets avslutande
Mötet avslutades.

Bilaga 1. Närvarande

Ledamöter:
Pieter Bevelander
Kerstin Brunnberg
Joakim Palme (ordförande)
Annika Sunden
Alexandra Wilton Wahren
Olof Åslund

Kansli:
Camilla Larsson
Monica Svantesson
Kristof Tamas (kanslichef)