Närvarande: Bilaga 1

1§ Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöter och kansli välkomna.

2§ Godkännande av föregående mötesprotokoll
Delegationen godkände protokollet från föregående möte 2014-12-04.

3§ Godkännande av dagordning
Delegationen godkände förslaget till dagordning.

4§ Delmi-projekt
A) Projekt 1 - Valdeltagande och politisk representation av invandrare i Sverige

Delegationen beslutade att gå vidare med projektet. Delegationen efterfrågade ett förtydligande av terminologin, en tydligare titel och att betydelsen av vistelsetid tydliggörs i analysen. (Not: Pieter Bevelander lämnade rummet och deltog ej i beslutet.) Joakim Palme valdes till ansvarig ledamot.

B) Projekt 2 - Mediernas gestaltning av invandring och integration i Sverige

Delegationen beslutar att inte stödja studien i dess nuvarande form men gav kansliet i uppdrag att uppmana den sökande att inkomma med en reviderad ansökan.

5§ Informationspunkter
Kansliet
Kansliet har utökats med Charlotta Hedberg och Bernd Parusel. Det finns begränsade möjligheter att hantera ytterligare projekt under 2015.

Sida-seminaret – en kunskapsöversikt om politiska remitteringar
(150217)
Delmi och Sida bjuder in gäster från civil- och forskarsamhället. Rapporten släpps offentligt efter seminariet på Sida.

Kunskapsöversikter
Tre nya kunskapsöversikterna har initierats och kommer färdigställas under våren 2015.

6§ Vägledande diskussion om framtida projekt
Migration och utveckling
Ytterligare studier och kunskapsöversikter efterfrågas. En kunskapsöversikt om diaspora ska prioriteras.

Arbetsmarknad
Temat har flera projekt och kunskapsöversikter i gång. Frågor som på sikt behöver belysas är effekter av invandringen, utlandsföddas etablering på arbetsmarknaden, skillnader i utlandsföddas etableringsmönster i Norge, Danmark och Finland, arbetskraftflödet mellan den svenska och norska arbetsmarknaden samt utstationerade.

Mångfald och välfärd
Det finns utrymme för ytterligare projekt. Områden som behöver belysas är media och migration, relationen mellan migration och finansieringen av trygghetssystemen, hur en förändrad befolkningssammansättning påverkar krav och förväntningar på samhällsinstitutioner, t ex  äldreomsorgen samt hemspråksunderviningens betydelse för överlevnaden av migranternas modersmål.

Demokrati och delaktighet
Flera stora projekt är pågående. Områden som inte berörs är hatbrott samt migration och kriminalitet. Delmi ska initiera en dialog med kommittéer som arbetar med angränsande frågeområden.

Institutioner och lagar
Det finns ytterligare behov av studier och kunskapsöversikter med ett jämförande perspektiv. En kartläggning om hur det svenska regelverket skiljer sig från andra EU-länders lagar och regler samt ett tydliggörande av de undantag som finns, efterfrågades.

7§ Diskussion och beslut om lansering av Migration i siffror på Delmis hemsida 
Delegationen enades om att Delmi ska börja med att presentera de mer generella graferna om migration för att längre fram komplettera med arbetsmarknadsstatistik och ekonomiska transfereringar. Ett release-seminarium efterfrågades. Kansliet ska testa att använda Twitter som kommunikationskanal under våren 2015.

8§ Administrativt
Kristof Tamas informerade om att nästa sammanträde äger rum den 22 april.

9§ Övriga frågor
Kristof Tamas informerade om att Delmi ska göra ett studiebesök i Norrköping, för att besöka Migrationsverket och REMESO. Ett besök i Göteborg ska planeras senare.

10§ Mötets avslutande
Mötet avslutades.

Bilaga 1. Närvarande

Ledamöter:
Pieter Bevelander
Kerstin Brunnberg
Joakim Palme (ordförande)
Annika Sunden
Alexandra Wilton Wahren
Olof Åslund

Kansli:
Anton Ahlén
Bernd Parusel
Charlotta Hedberg
Monica Svantesson
Kristof Tamas (kanslichef)
Caroline Tovatt