Närvarande: Bilaga 1

1§ Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöter och kansli välkomna.

2§ Godkännande av föregående mötesprotokoll
Delegationen godkände protokollet från föregående möte 2015-09-22.

3§ Godkännande av dagordning
Delegationen godkände förslaget till dagordning.

4§ Kunskapsbehov i relation till särskilt aktuella frågor
Mötet diskuterade nedanstående tre teman i relation till Delmis uppdrag och framtida arbete. Hur kan det aktuella politiska läget inkorporeras i Delegationens arbete?
o Flyktingkrisen i EU
o Flyktingkrisen i Sverige
o EU-migranter

I samband med diskussionen presenterades kommande potentiella  projekt som på olika sätt knyter an till den pågående flyktingsituationen. Huvuddragen i diskussionen samt anknytande beslut för respektive projekt listas nedan.

Eskil WadensjöStudie om ensamkommande flyktingbarn.
Samtal har inletts med Wadensjö om att han ska skriva en rapport för Delmi om ensamkommande flyktingbarn med fokus på hur dessa har integrerats i det svenska samhället. Rapporten ska ta avstamp Wadensjös tidigare studier i ämnet och även innefatta en vidareutveckling av data som sträcker sig till 2014. Det beslutades att
Wadensjö ska få ta ställning till Delmis riktlinjer för en eventuell studie i samtal med kansliet. Olof Åslund ska ta kontakt med eventuell sammarbetspartner. Wadensjö uppmanas inkomma med en synopsis förhållandevis snart.

Alexander Betts & Susan MartinStudie om flyktingkrisen i Syrien: samarbetsinsatser kring UNHCRs och EU:s respons.
Kontakt har upprättats. Betts ska ombes skicka in synopsis. Kristof Tamas vidmakthåller kontakten tillsvidare.

Mats Hammarstedt - Nyanländas integration på arbetsmarknaden ur ett kommunalt perspektiv.
Hammarstedt ska ombes inkomma med synopsis.
I och med att tre synopsis ska inkomma innan årsskiftet beslutade mötet att en telefonskonferens ska arrangeras. Telefonmötet är planerat till den 8 december kl. 09:00.

5§ Beslut om Delmi-projekt
Beslut om inskickat synopsis – Thai berry pickers in Sweden – the economics of recruitment from a comparative perspective. Delegationen beslutade att tillstyrka ansökan.

Beslut om inskickat synopsis – Regler och politik för anhöriginvandring. En jämförande analys av Sverige, Danmark och Norge. Delegationen beslutade att tillstyrka ansökan.

Beslut om inskickat synopsis – En webbaserad survey-panel med personer som söker asyl i Sverige (WASPIS). Delegationen beslutade att tillstyrka ”del 1” av projektet. Efter första resultatet, eller tidigare under processen, ska diskussion föras med författarna om fortsättningen.

Beslut om inskickat synopsis – Migration channels and the effects on migrant workers’ working and social conditions in the Chinese restaurant industry in Sweden. Delegationen beslutade att avslå ansökan.

6§ Informations-/diskussionspunkter

  • Mötet diskuterade två kommande Delmi-publiceringar 2015: Antologin om arbetskraftsinvandring och rapporten om syriska flyktvägar till Sverige.
  • Närvarande på studiebesöket på statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet den 5 november 2015 informerade om mötet och den diskussion som ägde rum.

7§ Administrativt

  • Kansliet informerade om personalläget.
  • Delmis budget för 2015 diskuterades.

8§ Övriga frågor
Mötet diskuterade kommande besök på Södertörns högskola. Delegationen ställer sig positiv till att hålla det andra delegationsmötet under våren 2016 på Södertörns högskola och då samtidigt kunna kombinera delegationsmötet med ett studiebesök.

9§ Mötets avslutande

Bilaga 1. Närvarande

Ledamöter:
Pieter Bevelander
Kerstin Brunnberg
Joakim Palme (ordförande)
Annika Sundén
Olof Åslund

Kansli:
Anton Ahlén
Eero Carroll
Caroline Tovatt
Camilla Larsson