Fredagen 9 december 2016, kl. 09.00-12.15

Närvarolista: (Ledamöter) Joakim Palme (ordförande), Pieter Bevelander, Kerstin Brunnberg, Annika Sundén, Alexandra Wilton Wahren, Olof Åslund.

(Kansli) Kristof Tamas (kanslichef), Anton Ahlén, Henrik Malm Lindberg, Monica Svantesson, Caroline Tovatt.

Dagordning

1) Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöter och kansli välkomna.

2) Godkännande av föregående sammanträdesprotokoll
Delegationen godkände protokollet från föregående möte 2016-09-27.

3) Dagordningen godkändes

4) Delmis utvärdering
Justitiedepartementets utvärdering är klar och ska skickas ut till styrelsen. Delmis ordförande och kanslichef för i nuläget en dialog med Justitiedepartementet om Delmis framtid.

Delmis styrelse och kansli identifierade ett antal punkter om hur Delegationen kan förenkla och förbättra sitt interna och externa arbete. Punkterna ska diskuteras vid nästa styrelsemöte 2017.

Administrativt och Övriga frågor – flyttades ner efter punkt 7.

5) Annika Sundén redogjorde för huvuddragen i Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknad och sysselsättning.

6) Irene Wennemo statssekreterare till Ylva Johansson höll ett anförande. Hon redogjorde för Arbetsmarknadsdepartementets aktuella arbete med etablering av nyanlända.

7) Administrativt
Ordförande, Kerstin Brunnberg och Pieter Bevelander fick i uppdrag av styrelsen att besluta om eventuell fortsättning av projektet med Peter Esaiasson.

Kansliet fick även i uppdrag att föra en dialog med Vinicius Ribeiro om en utveckling av ”Migration i siffror” på Delmis hemsida.

En ny administratör anställs på kansliet i början av 2017.

8) Övriga frågor
Joakim Palme och Kristof Tamas kommer att underteckna en debattartikel som Delmi planerar att publicera i Dagens Nyheter.

9) Vårens möten
En inbjudan kommer att skickas ut med förslag på datum för styrelsemöten under 2017.

10) Mötets avslutande
Mötet avslutades.