Kommittésammanträde torsdagen den 31 maj 2018

Närvarande (kommittén): Joakim Palme (ordförande), Pieter Bevelander (fr. kl. 13:59), Kerstin Brunnberg (fr kl. 13:50), Alexandra Wilton Wahren och Olof Åslund.

Närvarande (kansliet): Kristof Tamas (kanslichef), Elie Akouri, Åsa Holmquist, Sara Thalberg, Erik Lundberg, Caroline Tovatt, Alexander Rustam Satarzada och Constanza Vera-Larrucea.

Dagordning

1) Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöter och kansli välkomna.

2) Godkännande av föregående sammanträdes protokoll
Kommittén godkände protokollet från föregående möte 2018-03-09.

3) Godkännande av dagordning
Kommittén beslutade att förlägga dagordningspunkt 5 (Information från kansliet) före dagordningspunkt fyra (Budget). Med dessa ändringar godkände kommittén dagordningen.

4) Information från kansliet
Kristof redogjorde för arbetet i kansliet de senaste månaderna däribland medverkan på seminarier och konferenser samt planerade aktiviteter, kommande studier och policy breifs. Caroline, Sara, Henrik och Constanza redogjorde också för seminarier som genomförts och debattartiklar som har publicerats sedan förra mötet.

Kristof uppmärksammade också att en remiss från Mottagandeutredningen (A 2015:02) har inkommit till kommittén. Ett svar till utredningen behandlas per capsulam senast 15 oktober.

Kommittén noterade behovet av att i förordet till kommande rapporter förtydliga de vetenskapliga granskarnas roll. I detta avseende beslutade kommittén att följa den formulering som tillämpas i rapporten av Strömbeck och Teorin (2018:4).

Kristof meddelar planerad tjänstledighet från mitten av december 2018 till och med 2019.

5) Budget
Kristof redogjorde för budgeten för innevarande och kommande år. Kommittén noterade ett ekonomiskt utrymme innevarande år bland annat mot bakgrund av att Erik inte kommer att arbeta heltid under hösten 2018.

6) Synopsis

  • Social sammanhållning i 33 svenska lokalsamhällen före och efter flyktingkrisen, av Susanne Wallman-Lundåsen.

Kommittén godkände studien och utsåg Pieter Bevelander som ansvarig ledamot.

  • Hälsa och idrott åt alla – Hur föräldrars erfarenheter och uppfattningar om barn, hälsa och genus påverkar delaktighet i det mångkulturella Sveriges idrottsrörelse, av Anders Kassman & Åsa Kneck. 

Kommittén godkände studien. Innan avtal tecknas med författarna behöver synopsis revideras och inkludera en bredare kontextualisering av idrottsrörelsens roll och utrikesföddas möte med det svenska samhället. Kommittén beslutade att utse Joakim Palme och Kerstin Brunnberg som ansvariga ledamöter för studien.

  • [In-] visible spaces of recognition: from multiculturalism policies to the reality of urban structure, av Mohammad Sarraf

Kommittén beslutade att avslå projektet.

  • Återvändande: En studie om återvändande och de stödstrukturer som finns i mottagarländerna, av Caroline Tovatt, Delmis kansli. Kommittén beslutade att godkänna projektet.

Kommittén beslutade att utse Annika Sundén och Alexandra Wilton Wahren som ansvariga ledamöter för studien.

 7) Höstinternat
Kommittén beslutade att nästa kommittésammanträde ska äga rum den 1 oktober kl. 13.00-16.00.

Kommittén beslutade att ett höstinternat ska äga rum den 26–27 november 2018 (lunch till lunch).

8) Övriga frågor
Inga övriga frågor noteras.

 9) Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet.