Kommittésammanträde torsdagen den 26 november 2020

Närvarande (kommittén): Joakim Palme (ordförande), Annika Sundén, Kerstin Brunnberg, Olof Åslund, Åsa Carlander Hemingway och Pieter Bevelander.
Närvarande (kansliet): Mattias Wahlstedt (kanslichef), Raoul Galli, Sara Thalberg, Henrik Malm Lindberg, André Asplund, Constanza Vera-Larrucea, Åsa Holmquist, Pierre Bodin, Suzanne Planchard och Daniel Silberstein.

Dagordning

1) Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade ledamöter och kansli välkomna.

2) Godkännande av föregående sammanträdesprotokoll
Kommittén godkände protokollet från föregående kommittésammanträde 2020-09-22.

3) Godkännande av dagordning
Kommittén godkände dagordningen.

4) Information från kansliet
Ordföranden inledde med att hälsa Mattias Wahlstedt välkommen som Delmis nya ordinarie kanslichef.

i. Kanslichefen informerade om bemanningsläget och redogjorde för kommande personalförändringar.

ii. Kanslichefen informerade om Delmis aktuella ekonomi och budgetläge.iii. Kanslichefen informerade övergripande om pågående projekt, arbeten närmast i tur att publiceras och inplanerade webinarier. Delmis produktionstakt avhandlades i förhållande till de extraordinära omständigheterna som året 2020 inneburit med coronakris och chefsbyte. Slutsatsen är att produktionstakten trots allt varit stabil och i nivå med åren närmast föregående år 2020.

Ordföranden tackade å kommitténs vägnar Pierre Bodin och Raoul Galli som båda slutar vid årskiftet för deras bidrag till Delmis verksamhet.

5) Återvändnade III / AMF
Kanslichefen inledde med bedömningen att AMIF-projektet Återvändande och återintegration (Återvändande II) är en framgång och att det finns skäl att föreslå ytterligare ett EU-finansierat projekt.

Utredningssekreteraren Henrik Malm Lindberg (HLM) föredrog därefter kort erfarenheter från arbetet i pågående AMIF-projekt, och fortsatte med att utifrån ett tidigare delat underlag skissera tre stycken projektförslag att gå vidare med och söka finansiering för från den nyligen instiftade asyl- och migrationsfonden (AMF). Kommitténs ledamöter reagerade positivt, gjorde en initial bedömning av projektförslagen och ställde följdfrågor.

Beslut: Kommittén beslutade ge kansliet i uppdrag att utifrån underlaget fortsätta arbeta igenom förslagsskisserna för ett Återvändande III-projekt och återkomma till kommittén för ett slutligt beslut om nytt projekt vid nästkommande kommittésammanträde eller per capsulam.

6) Delmis externa kommunikation
Kanslichefen informerade om det pågående arbetet med Delmis nya hemsida och upphandlingen av dess leverantör, firman Metamatrix.

Kanslichefen informerade om två nära förestående webinarier, ett i samarbete med Vetenskapsrådet och ett i samarbete med OECD. Inspelningar av bägge kommer att publiceras på Delmis hemsida.

Kanslichefen informerade om kansliets idéarbete kring användningen av medieformatet podcast för extern kommunkation. Tre möjliga produktförslag presenterades.

Beslut:
Kommittén beslutade ge kansliet i uppdrag att fortsätta med de tre produktförslagen för podcasts. Kommittén gav vidare sitt gillande till kansliets sammanställda underlag för Delmis externa kommunikation och underströk att webinarier är den prioriterade utåtriktade verksamheten under rådande pandemiläge.

7) Delmi program och strategi 2020-2025
Kanslichefen inledde med några korta nedslag i det cirkulerade skriftliga underlagsdokumentet, dess listade huvudavsnitt och mål.

Ordföranden delgav utifrån underlagsdokumentet synpunkter och reflektioner om Delmis uppdrag och gjorda erfarenheter, underlagets innehåll och hur det kan användas för Delmis framtida verksamhetsplanering. Övriga kommittéledamöter kommenterade och delgav egna synpunkter. I allt väsentligt ställde sig kommittén bakom innehållet i underlaget.

Beslut:
Kommittén beslutade ge kanslichefen en möjlighet till mindre revideringar av underlaget för beslut vid nästa kommittésammanträde, till vilket kanslichefen också tar fram en verksamhetsplan för 2021, samt en översiktlig plan för Delmis verksamhet 2022-2025.

8) Arbetsmiljö – återkoppling
Kanslichefen inledde med att återrapportera om den genomförda planeringsdagen 2/10 där arbetsfördelning och arbetsmiljö var de två huvudfrågorna.

Ordföranden menade att det hade varit värdefullt att vara med under planeringsdagens senare del; tackade kansliet för sättet på villet detta tagit emot den först tillförordnade och sedan ordinarie nya kanslichefen; och informerade om den fortsatta uppföljningen av arbetsmiljökartläggningen med extern expertis (från Institutet för Personal- och Företagsutveckling, IPF) i form av två inplanerade halvdagar.

Det fortsatta arbetsmiljöarbetets signifikans underströks genom ordförandens förslag att låta frågan bli en stående punkt på kommittésammanträdenas dagordning. Övriga kommittéledmöter instämde med detta; liksom kansliets medarbetare.

9) Planering av kommittésammanträden 2021
Kommittén beslutade att sammanträda vid följande tidpunkter:
10 mars kl. 9-12
26 maj kl. 9-12
22 september kl. 13-16
25 november heldag

10) Övriga frågor
Inga övriga frågor.

11) Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade ledamöter och kanslianställda för ett gott sammarbete. Raoul Galli tackades särskilt för ett gott förberedelsearbete inför dagens sammanträde.