Kommittésammanträde onsdagen den 26 maj 2021

Närvarande (kommittén): Joakim Palme (ordförande), Annika Sunden, Kerstin Brunnberg, Olof Åslund, Pieter Bevelander.

Närvarande (kansliet): Mattias Wahlstedt (kanslichef), André Asplund, Constanza Vera-Larrucea, Daniel Silberstein, Diana Sarbast, Henrik Malm Lindberg, Iris Luthman, Sara Thalberg, Suzanne Planchard, Åsa Holmquist, och Johanna Hemberg

Sammanträdet hålls helt digitalt (Zoom).

Dagordning

1) Mötets öppnande

Ordföranden öppnar mötet och hälsar kommitté och kansli välkomna.

2) Godkännande av föregående sammanträdesprotokoll

Föregående protokoll godkänns.

3) Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

4) Information från kansliet

i. Ekonomi och Budget
Kanslichefen presenterar Delmis aktuella ekonomi och budgetläget. Kommittén ser positivt på att det finns utrymme för en eventuell övergång till fysiska möten och seminarier under andra halvan av 2021.
Beslut: En avstämning av budgetläget ska göras inför nästa kommittésammanträde för att avgöra hur återstående medel ska disponeras.

5) Utvärdering av genomfört arbete sedan det senaste kommittésammanträdet

Kansliet presenterar en redogörelse över Delmis utåtriktade verksamhet; podcast, webbinarier, hemsida samt tillgänglighetsanpassning av publicerat textmaterial. Kanslichefen understryker att det, inför en eventuell återgång till mer fysiska möten och seminarier, är viktigt att fundera över hur man ska tillvarata fördelarna med det digitala arbetssättet. Till exempel når Delmi nu ut till en mycket bredare mottagarkrets och det kan finnas andra fördelar som bör bevaras, t.ex. användning av chattfunktionen och Q&A för moderatorn på ett webbinarium eller ett seminarium.
Beslut: Kansliet ska utföra en uppföljning och summering av digitaliseringsgraden inför nästa kommittésammanträde.

6) Jämförelse Delmi, EBA; ESO m.fl.

Kansliet presenterar en tabell i vilken antal årsarbetskrafter, budget, personalkostnader, antal ledamöter och eventuell rotation av ledamöter har sammanställts för Delmi, EBA, ESO, Sieps och Delmos. Kanslichefen konstaterar att Delmi är den enda av dessa myndigheter och kommittéer som inte tillämpar rotation av ledamöter. Ordföranden uppger att förordnanden av nya ledamöter framöver kommer att vara tidsbegränsande och att det återstår att se huruvida Justitiedepartementet kommer att ta ställning till om och, i sådana fall, hur rotation av nuvarande ledamöter ska införas.

7) Utlysning

Kansliet presenterar fyra förslag till kommande utlysningar: Förslag 1 innefattar en kunskapsöversikt som ska systematisera och beskriva tidigare pandemi- och krisforskning kopplat till migration. Förslag 2 innefattar en kunskapsöversikt med fokus på HBTQI-personer och asylprocesser. Förslag 3 innefattar en komparativa studie som ska systematisera och beskriva regelverken för skyddssökande i EU. Förslag 4 innefattar en kunskapsöversikt, alternativt kartläggning, på temat ”skuggsamhället”.
Beslut: Kansliet uppdras att gå vidare med samtliga utlysningsförslag. Kommittén slår fast att utlysningarna så långt som möjligt bör göras innan semesterperioden tar vid. Kansliet får självständigt fatta beslut om när ansökningsperioden ska avslutas samt om deadline för publicering av bidragsbesluten.

8) Övriga frågor

i) Arbetsmiljön på kansliet
Kanslichefen meddelar att arbetsmiljöarbetet är en naturlig del av verksamheten på kansliet. Till exempel är arbetsmiljön en stående punkt på de veckovisa möten som kanslichefen har med kommitténs ordförande. Arbetsmiljön har också diskuterats med medarbetarna under de medarbetarsamtal som pågår under maj och juni. Bilden av en förbättrad och numera god arbetsmiljö bekräftas av kansliet.
Kommittén ser positivt på utvecklingen och lyfter att arbetsmiljöarbetet fortsatt bör vara prioriterat, i synnerhet mot bakgrund av det utökade hemarbetet under pandemin. Kanslichefen meddelar att arbetsmiljön under och efter pandemin redan är något som har diskuterats inom kansliet. Ambitionen är att fördelarna med hemarbete ska kunna bibehållas även efter pandemin samtidigt som mer strategiskt arbete sannolikt vinner på fysiska möten till exempel i form av en verksamhetsplaneringskonferens.
Beslut: Arbetsmiljön ska fortsatt vara en stående punkt på dagordningen vid Delmis kommittésammanträden.

9) Mötets avslutande

i. Datum för nästkommande kommittésammanträden
Ordförande ber kommittén att skugga den 23 september och 24 november för kommande kommittésammanträden. Kommittén väljer att avvakta med beslut kring huruvida nästa heldagsmöte ska förläggas till september eller november.