Kommittésammanträde måndag 14 mars 2022

Närvarande (kommittén): Joakim Palme (ordförande), Annika Sundén, Kerstin Brunnberg (via Skype), Olof Åslund, Pieter Bevelander, Anna Lindblad (via Skype tills 15.00) och Göran Holmqvist.

Närvarande (kansliet): Henrik Malm Lindberg (tf. Kanslichef) André Asplund, Constanza Vera-Larrucea, Daniel Silberstein, Diana Sarbast, Sara Thalberg, Åsa Holmquist, Linus Liljeberg, Johanna Hemberg och Zahra Tanin.

Dagordning

1) Mötets öppnande
i. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Mötesprotokollet godkändes

ii. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med ändringsförslaget att flytta punkten ”Övriga frågor. Möjligheten att göra aktiviteter i respons på världsläget” så att den hamnade efter ”Information från kansliet”.

2) Information från kansliet
Kanslichefen redogjorde för det aktuella ekonomiska läget och en kort diskussion följde om hur prognosen hade förändrats för 2022. På grund av personalförändringar så har Delmi ett visst överskott vilket ger ett litet utrymme för olika satsningar under året. Budgetläget påverkas också av att flera nya projekt startats sedan förra sammanträdet.

Kansliet redogjorde för pågående och avklarade projekt. Två projekt är avslutade. Avhandlingsnytt disseminerades via en podd och Exillitteratur disseminerades via ett hybridseminarium som SVT Forum eftersände. Under våren 2022 kommer enligt plan tre studier att lanseras externt: Kunskapsöversikten om klimat och anpassning, Migrationspanelen samt en policy brief inom Gallup-projektet.

Under det förra kommittésammanträdet gjordes beställningar från kommittén. Den första beställningen om ett migrationsquiz är i slutfasen och innehåller 16 frågor om internationell migration, migration till Sverige och integration i Sverige. Ledamöterna gav kommentarer angående innehållet och antalet frågor. Den andra beställningen gällde lämpliga forskare som skulle kunna använda Gallupdata för ett Delmi-projekt. En policy brief baserad på Gallupdata kommer att publiceras under våren 2022. Kansliet inväntar en synopsis om den tredje beställningen, dvs. en rapport av lärobokskaraktär om svensk migrationspolitik. Den sista beställningen handlade om mobilitet i Afrika. Kansliet hade identifierat en befintlig kunskapsöversikt som Delmi skulle kunna popularisera.

Delmis publikationsproduktion har mätts gentemot årsarbetskrafterna. Syftet är att se produktionsbalansen och resultatet visar att det finns en jämnhet över åren, men en variation av publikationstyper.

Beslut: Kansliet gavs i uppdrag att dela upp migrationsquizet i två delar med maximalt 10 frågor per quizblock.

3) Övriga frågor. Möjligheten att göra aktiviteter i respons på världsläget
Anna Lindblad redogjorde för situationen ur Migrationsverkets perspektiv. EUs massflyktsdirektiv tillämpas nu för första gången. Till följd av Rysslands invasion av Ukraina diskuterades Delmis uppdrag och hur kommittén ska kunna bidra med faktabaserad kunskap som berör den nya flyktingsituationen. Delmis roll är att bidra till ett helhetsperspektiv på migrationen och utvecklingen på området.

Beslut: Kansliet gavs i uppdrag att utröna om Delmi kan ordna en diskussion kring Ukraina, via exempelvis ett seminarium, och vilka frågeställningar det väcker.

Kommittén beslutade att skriva en debattartikel kring frågeställningarna som diskuterats.
Kansliet gavs i uppdrag att ta fram en Policy brief ur ett EU-perspektiv som ska kunna göra en jämförelse av hur massflyktsdirektivet har implementerats i olika EU-länder.

Kansliet gavs vidare i uppdrag att ta kontakt med EBA runt avräkningarna i biståndsbudgeten till följd av ett stort flyktingmottagande och de konsekvenser det får.

4) Arbetsmiljö
Daniel Silberstein redogjorde för arbetsmiljöarbetet. På grund av Delmis kommittéform så inkluderades inte de anställda i Regeringskansliets arbetsmiljöundersökning. Delmi har i stället skrivit avtal med Pulse solution via hälsoföretaget FeelGood under ett år för att genomföra en egen undersökning.

Det sker en partiell återgång till fysiskt arbete på kontoret. De anställda är på kontoret ca 3 dagar i veckan med måndagar som obligatorisk dag.

Beslut: Kommittén önskade att resultaten från undersökningen kunde rapporteras på nästa kommittésammanträde.

5) Kommande AMIF utlysning
Daniel Silberstein och Henrik Malm Lindberg informerade om kommande AMIF-ansökan. Utlysningen äger rum mellan 4 maj och 1 juni. Förslaget är att göra en tredje återvändandestudie med fokus på området ”Diplomacy of return”. Projektet skulle inkludera tre tematiska rapporter om utlandsmyndigheter, återtagandeavtal och återtagande under kriser. Projektet kommer även inkludera workshops för att stärka nätverket med aktörerna som Delmi interagerat med under återvändande I och II.

Beslut: Den tredje återvändandestudien är ett bra sätt att få till kapacitetshöjning med de aktörer som varit engagerade i Delmis tidigare studier. Kansliet får i uppdrag att utgå från förslaget i ansökan till fonden

6) Delmis kommunikation
Diana Sarbast informerade om aktiviteter rörande kommunikation. Delmis genomslag mellan 2014–2022 har sammanfattats och en diskussion fördes kring strategier för att nå ut till en bredare publik. Delmi-podden utvärderades med lyssnarstatistik från Podspace samt en jämförelse med andra myndighets poddars räckvidd och kostnad. Olika förslag presenterades för hur Delmi-podden kan förändras.

Beslut: Kommittén önskade fortsätta med Delmi-podden under våren, men prioritera tre avsnitt som handlar om Ukraina, valdeltagande och klimatfrågan. Kansliet gavs i uppdrag att undersöka alternativet med korta intervjuer i videoformat.

7) Policy Briefs: Möjlighet att höja ersättning
Kansliet föreslår att höja ersättningen från 5 000 SEK till 10 000 SEK för att få bättre kvalitét och attrahera fler forskare.

Beslut: Kommittén godkände förslaget.

8) Potentiella aktiviteter inför EU:s ordförandeskap 2023
Under kommande månader kommer vi ha flera studier om EU:s inre mobilitet som är intressanta inför EU:s ordförandeskap.

Beslut: Det ska diskuteras på nästa kommittésammanträde pga tidsbrist.

9) Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade ledamöter och kansliet. Datum för nästa kommittésammanträde fastställdes till tisdag 24 maj 2022, 09:00-12:00.