Kommittésammanträde tisdag 24 maj 2022

Närvarande (kommittén): Joakim Palme (ordförande), Annika Sundén, Kerstin Brunnberg, Olof Åslund, Pieter Bevelander (via Zoom), Anna Lindblad, Göran Holmqvist.

Närvarande (kansliet): Henrik Malm Lindberg (tf. Kanslichef), Anna Hammarstedt, Constanza Vera-Larrucea, Daniel Silberstein, Diana Sarbast, Johanna Hemberg, Sara Thalberg, Zahra Tanin och Åsa Holmquist.

Dagordning

1) Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöter och kansli välkomna.

a) Välkomnande av ny personal
Ordföranden hälsade Anna Hammarstedt, ny utredningssekreterare, och Johanna Hemberg, ny biträdande utredningssekreterare, välkomna till Delmi.

b) Godkännande av föregående mötesprotokoll
Kommittén godkände protokollet från föregående möte 2022-03-13.

c) Godkännande av dagordningen
Dagordningen fastställdes med den förändringen att punkten om synopsis tidigarelades som punkt 4.

2) Information från kansliet

a) Ekonomi och budget
Kanslichefen redogjorde för det aktuella ekonomiska läget. Lägre personalkostnader än prognostiserat har möjliggjort satsningar på fler projekt. Kommittén förordade att posten för utrikes resor ökas och att kansliet ska ges möjlighet att delta i forskarkonferenser, också utomlands.

b) Lägesrapport för pågående projekt och övrig verksamhet
Kanslichefen redogjorde för avslutade och pågående projekt. Sedan senaste kommittésammanträdet har tre projekt avslutats, kunskapsöversikten om klimat och anpassning samt två fristående policy briefs varav den ena om flyktingar från Ukraina blev mer uppmärksammad än vanligt.

Projekten om Värderingar och verklighetsuppfattningar (Westholm), Skyddssökande i EU och Nyanländas integration (Migrationsbarometern) lanseras i slutet av sommaren. Under hösten planeras för ytterligare lansering av fyra-sex rapporter och fristående policy briefs.

I och med att många projekt avslutas under 2022 behöver fler projekt startas upp och olika förslag diskuterades.

c) Kommunikation
Kansliet redogjorde för statistik, arbete och strategi med Delmipodden. Avsnitten transkriberas. En diskussion skedde om hur avsnitten kan lyftas fram i olika sammanhang. Quizet har hittills haft 1 700 besökare och nya enkla, korta quiz kan lätt skapas i befintligt quizblock på hemsidan.

d) Personal och Arbetsmiljö
Kanslichefen gick igenom personalläget där rörligheten på kansliet varit stor under senare tid. Pulsmätningen som skulle genomförts under våren skjuts till hösten. En diskussion skedde om lön, anställningsformer och kompetensutveckling utifrån medarbetarsamtalen.

3) Kommande AMIF-ansökan
Kansliet redogjorde för arbete med kommande AMIF-ansökan. Ansökningsdatum har blivit uppskjutet och i dagsläget vet vi inte när den öppnar. Ansökan ska vara öppen i minst fyra veckor.

Det aviserade projektet löper över tre år och ska resultera i tre tematiska rapporter 1) utlandsmyndigheternas roll i återvändande och återtagande, 2) nordisk jämförelse 3) svenska myndigheter och EU (denna rapport är i dagsläget mer öppen och utformas utifrån slutsatser i del 1 och 2). Arbetet med de två första delarna kommer att ske parallellt.

Kansliet har haft möte med externa intressenter som lämnat synpunkter och kommit med olika förslag på inriktningar på projektet. Ett intresse finns också för att sitta i de referensgrupper som är planerade.
Kansliets utredningssekreterare kommer att vara ansvariga författare till rapporterna. Eventuellt kan externa forskare kontrakteras.

Beslut: Kommittén ger stöd till den föreslagna inriktningen av projektet.

4) Synopsis
Kommittén hade förelagts en ansökan om projektmedel för ett projekt om skuggsamhället av docent Göran Adamson. Efter en genomgång av synopsis skedde en diskussion om metod och genomförbarhet.

Beslut: Kommittén avslår ansökan.

5) Potentiella aktiviteter inför EU:s ordförandeskap 2023
Diskussion med förslag och idéer till olika aktiviteter, fokusområden, publikationer, samarbeten och kontakter.

6) Samarbetet med Vetenskapsrådet
Kansliet redogjorde för det samarbete som Delmi har med Vetenskapsrådet (VR) sedan tre år. Genomslaget har varit bra med mycket publicitet och många nedladdningar av de sammanlagt sex publikationerna, men också en del svårigheter. Kansliet ser att det skulle vara en fördel att i större utsträckning kunna styra över vilka projekt vi tar oss an. Fortsatt diskussion med VR ska ske utifrån de lärdomar vi kan dra av erfarenheterna.

7) Framtida projekt
Fokus till nästa kommittésammanträde i september är projekt som kan lanseras i samband med ordförandeskapet våren 2023 och till sammanträdet i november diskuteras mer framåtsyftande projekt (slutet av 2023 och 2024).

8) Förslag om ny publikationsform
Kanslichefen redogjorde för behovet av en ny publikationsform för att kunna publicera kortare deskriptiva studier med ett förenklat förfarande utan vetenskapligt seminarier, men med peer review-process.

Beslut: Kansliet formulerar kvalitetsäkringsprocessen/formalitetskraven för rapporter mer flexibelt så att de även kan rymma mer förenklade format men utan att ändra de nuvarande publikationsformerna.

9) Övriga frågor
Inga övriga frågor.

10) Mötets avslutande
Ordföranden tackade ledamöter och kansliet och riktade därefter ett särskilt tack till Sara Thalberg, som går på tjänstledighet, för hennes kvalitetsdrivande arbete under mer än sex år på kansliet och avslutade därefter mötet.