Kommittésammanträde tisdag 13 september 2022

Närvarande (kommittén): Joakim Palme (ordförande), Annika Sunden, Kerstin Brunnberg, Anna Lindblad, Göran Holmqvist, Matz Dahlberg och Pieter Bevelander (via telefon).

Närvarande (kansliet): Henrik Malm Linberg (t.f. kanslichef), Constanza Vera-Larrucea, Anna Hammarstedt, Iris Luthman, Suzanne Planchard, Åsa Holmquist, och Lisen Löwstedt.

Dagordning

1) Mötets öppnande

a) Välkomnande av ny personal och ny ledamot
Ordföranden, Joakim Palme, öppnar mötet och hälsar Matz Dahlberg välkommen som ny ledamot i kommittén. Suzanne Planchard hälsas välkommen tillbaka från föräldraledigheten och Lisen Löwstedt hälsas välkommen som höstens praktikant.

b) Godkännande av föregående mötesprotokoll
Kommittén godkände protokollet från föregående möte 2022-05-24.

c) Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns med två tillägg: potentiella aktiviteter för att tillvarata ett eventuellt budgetöverskott (ny dagordningspunkt 7) samt information till kommittén gällande tillsättning av ny kanslichef (ny dagordningspunkt 10).

2) Information från kansliet

a) Ekonomi och budget
T.f. kanslichefen Henrik Malm Lindberg presenterar Delmis aktuella ekonomi och budgetläget. Kostnadsprognosen från maj-månad är högre än prognosen från augusti som till stor del beror på lägre personalkostnader pga. föräldra- och tjänstledigheter. Högre kostnader under posten ”utrikes resor” beror på kansliets medverkan i International Metropolis Conference i Berlin 6-9 september. Utgiftsposten ”forskare rapporter” har låga prognosticerade kostnaderna för 2023 pga. att många pågående projekt kommer slutredovisas under 2022.

b) Lägesrapport för pågående projekt och övrig verksamhet
T.f. kanslichef redogör för Delmis avslutade och pågående studier. Från underlaget framgår att projekten i skrivande fas är relativt få. Det konstaterades att Delmi likväl har flera potentiella projekt på bordet, bland annat ett nytt AMIF-finansierat projekt om återvändande som internationell migrationspolitik – men att fler studier behöver igångsättas i närtid.

Ordföranden konstaterar att tre pågående projekt saknar en ansvarig ledamot och föreslår att Matz Dahlberg får ansvar för Policy Brief-projektet ”Free movement of EU workers and access to welfare state benefits: Institutional tensions, fiscal effects, and the need for policy reform” av Palme och Ruhs, att Göran Holmqvist får ansvar för Policy Brief-projektet ”Global migration trajectories and Swedish policy options” av Bremberg och Palme och att ordföranden själv tar ansvar för rapport-projektet ”Klimatförändringar, fördrivningar, mobilitet och migration” av Münz och Czaika.
Beslut: Kommittén bifaller ordförandens förslag på ansvarsfördelning för pågående projekt.

c) Kommunikation
Utredningssekreterare Iris Luthman inleder genom att informera om att Delmis ordinarie kommunikatör, Diana Sarbast, är föräldraledig t.o.m. 1 september 2023 och att Suzanne Planchard, Iris Luthman och Åsa Holmquist delar på kommunikationsarbetet i hennes frånvaro. Iris redogör för Delmis utåtriktade verksamhet sedan förra kommittésammanträdet. Hon presenterar bl.a. statistik över den geografiska spridningen av lyssnare på Delmi-podden. Ordföranden kommenterar att Stockholmskoncentrationen är slående med tanke på att podden delvis initierades med syfte att nå ut till hela landet. T.f. kanslichefen konstaterar att det är viktigt att ta hänsyn till att beslutsfattare finns i andra delar av landet. Delmis medverkan vid MR-dagarna i Örebro och vid aktualitetsdagarna kring migration och etablering i Växjö är exempel på satsningar för att nå ut utanför Stockholm.
Beslut: Kommittén ger kansliet i uppdrag att inför nästa kommittésammanträde ta fram ett underlag kring hur Delmi kan arbeta med att öka spridningen av aktiviteter och material utanför Stockholm. Underlaget skall ta fasta på strategier för att nå ut till såväl akademiker som beslutsfattare utanför storstadsregionerna.

d) Personal och arbetsmiljö
Kansliet presenterar resultaten från medarbetarundersökningen Puls Baseline. Resultaten visar mycket höga poäng på alla parametrar förutom hälsa och processer, där de genomsnittliga betygen ligger något lägre än medel. T.f. kanslichef framhåller att hälsa är något som bör och kommer att adresseras individuellt och i grupp under höstens arbetsmiljöarbete
Beslut: Kansliet får i uppdrag att följa upp arbetsmiljöundersökningen på kommande planeringsdag samt återrapportera till kommittén vid nästa sammanträde.

3) Metropolis, 6-9 september

Utredningssekreterare Constanza Vera-Larrucea redogör för kansliets medverkan vid International Metropolis Conference i Berlin 6-9 september. Hon informerar om att fil.dr. Rainer Münz presenterade sin kommande Delmi-rapport vid en workshop på temat ”klimat och migration” som Delmi framgångsrikt modererade.

4) Underlag om avräkningar från bistånd

T.f. kanslichef presenterar den underlagsrapport om avräkningar på biståndet som kansliet har författat tillsammans med Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Mot bakgrund av att rapporten ännu inte är publicerad frågar Henrik kommittén om, och i sådana fall hur, projektet bör tas vidare.
Beslut: Kommittén ger kansliet i uppdrag att ta projektet vidare med EBA, förbehållet att studien förblir deskriptiv, dvs. utan policy-rekommendationer. Kansliet ska även fundera kring ett eventuellt case som skulle kunna fungera som utgångpunkt för en gemensam debattartikel.

5) AMIF-ansökan, 15 september

T.f. kanslichef redogör för ansökan till AMIF samt förklarar kortfattat hur en eventuellt godkänd ansökan förväntas påverka kansliets sammansättning och arbetsordning.
Beslut: Kommittén ger enhälligt stöd till att Delmi går vidare med projektet om finansiering beviljas.

6) Potentiella aktiviteter inför ordförandeskapet i EU 2023

Kansliet redogör för planerade aktiviteter inför Sveriges ordförandeskap i EU-rådet. Kommittén ställer sig positiva till förslagen.

7) Potentiella aktiviteter för att tillvarata ett potentiellt budgetöverskott

Kansliet presenterar en sammanställning över potentiella aktiviteter och inköpt av tjänster för att tillvarata budgetöverskottet.
Beslut: Kommittén godkänner att överskottet används till att bekosta uppdateringar av webbplatsen, deltagande vid MR-dagarna i Örebro 17-18 november samt kompetensutveckling av kanslipersonal via bland annat Fakultetskurser. Frågan om inköp av data från Gallup bordläggs till nästa sammanträde.

8) Ansökningar/synopsis: korta presentationer från kansliet, efterföljande diskussion och beslut

a. Framtida projekt i samband med Gallup

b. Synopsis (Puranen)
T.f. kanslichef redogör för projektförslaget Kvotflyktingar. Förväntningar och kunskaper om Sverige innan ankomst till Sverige av Bi Puranen. I den efterföljande överläggningen diskuteras utöver förslaget från Puranen också framtida projekt i samband med Gallup.
Beslut: Projektförslaget avslås.

c. Synopsis (Nyhlén och Lidén)
Utredningssekreterare Anna Hammarstedt presenterar Policy Brief-förslaget Lokal Migrationspolitik: Om strukturer, aktörer och processer i svenska kommuner av Jon Nyhlén och Gustav Lidén.
Beslut: Förslaget godkänns. Annika Sundén blir ansvarig ledamot för projektet.

d. Synopsis (Hellgren)
Anna Hammarstedt presenterar Zenia Hellgrens synopsis Det andra utanförskapet - kunskapsöversikt om skuggsamhället i Sverige.
Beslut: Kommittén godkänner projektförslaget, förutsatt att det utformas som en kunskapsöversikt i enlighet med bilagt synopsis.

e. Synopsis (Emilsson)
Constanza Vera-Larrucea redogör för projektförslaget Hur Sverige blev ett invandringsland: Migrationspolitiska förändringar och vägval 1954-2020 av Henrik Emilsson. Efter en genomgång av synopsis skedde en diskussion om upplägg och metod.
Beslut: Projektförslaget avslås.

9) Övriga frågor

Ordföranden informerar om att sista ansökningsdatum för tjänsten som kanslichef är idag (2022.09.14) och att utredningssekreterare Åsa Holmquist är personalens kontaktperson för frågor kring tillsättningen av tjänsten.

10) Information till kommittén gällande tillsättning av ny kanslichef

Ordföranden tackar kansliet för dagens möte och ber dem lämna rummet. Ordföranden informerar övriga kommittén om den pågående processen kring tillsättande av ny kanslichef.

11) Mötets avslutas