Vi vet att det finns stora regionala skillnader i arbetsmarknadsintegrationen av flyktingar och deras anhöriga. Gruppens sammansättning vad gäller ålder, utbildningsnivå och födelseregion samt lokala förutsättningar och insatser från Arbetsförmedlingen kan bara förklara en mindre del av dessa skillnader. De kommunala insatserna verkar alltså spela en viktig roll för flyktingars etablering på arbetsmarknaden – men på vilket sätt? Det var en av frågorna i fokus under det fjärde seminariet i Delmis och Vetenskapsrådets gemensamma seminarserie ”Samtal om migration och integration – forskare möter praktiker”, tisdagen den 13 december på Centralposthuset i Stockholm.

Seminariet riktade även strålkastarljuset mot de punkter i Tidöavtalet som berör nyanländas etablering, däribland att alla kommuner ska erbjuda kombinationer av SFI och yrkesutbildning, begränsade möjligheter för asylsökande att arbeta under tiden de väntar på ett beslut samt förändringar i bosättningslagen. Vilka effekter kan vi förvänta oss att dessa förslag, om realiserade, kommer att ha på flyktingars möjligheter att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden? 

Under seminariet presenterade forskare från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) slutsatser från forskningsprojektet (Kommunala) insatser för att underlätta arbetsmarknadsinträdet för flyktingar och deras anhöriga. Efter presentationen delade en panel bestående av forskare, praktiker och beslutsfattare med sig av sina kunskaper och erfarenheter på området.

Medverkande:

  • Anders Forslund, professor emeritus, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).
  • Ulrika Vikman, fil.dr i nationalekonomi, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).
  • Lotta Lindberg, enhetschef, Etableringscentrum, Stockholms stad.
  • Pontus Ringborg, kanslichef, Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA).
  • Ulrica Runemar, tf. chef på arbetsmarknadssektionen, Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKR.

Moderator: Helena Bornholm, kommunikationsstrateg och projektledare på Vetenskapsrådet.

Rapporten (Kommunala) insatser för att underlätta arbetsmarknadsinträdet för flyktingar och deras anhöriga är framtagen av Mattias Engdahl, Anders Forslund och Ulrika Vikman vid IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering). Den är beställd av Vetenskapsrådet som på regeringens uppdrag driver ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom migration och integration sedan 2017. Utöver att stärka forskningen inom området ska programmet även bidra till att forskningen sprids och tillgängliggörs utanför forskarsamhället. Den här forskningsöversikten är en del av kommunikationsarbetet.

Delmi Policy Brief 2022:10, som sammanfattar de viktigaste policyrelevanta slutsatserna från rapporten, finns tillgänglig från och med den 13 december, digitalt för nedladdning via Delmis hemsida och för beställning (gratis). Som vanligt i Delmi-sammanhang ansvarar författarna själva för innehåll, slutsatser och policyrekommendationer i texten. 

Seminariet samarrangerades av:

Delmi och Vetenskapsrådet (logotyper)

 

Foto: Jimmy Nilsson Masth från Unsplash.