1§ Mötets öppnande
Ordförande Joakim Palme öppnade mötet och hälsade ledamöter och kansli välkomna.

2§ Godkännande av dagordning
Beslut: Förslaget till dagordning godkändes.

3§ Kommittédirektiv: tolkning, operationalisering, ansvarsfördelning

a) Utkast PM om Verksamhetsstrategi
Beslut: Delegationen antog kansliets förslag till inriktning på verksamhetsstrategi med fem olika temaområden i enlighet med de fem ledamöternas expertis. Utifrån de synpunkter som framfördes vid
diskussionen ska kansliet återkomma med ett reviderat förslag på text i samarbete med ledamöterna. Målet är två sidor text per tema samt ett uppdaterat inledande avsnitt.

b) Utkast PM om Arbetsformer
Beslut: Delegationen antog kansliets förslag till arbetsformer.

4§ Utkast Budgetförslag och Arbetsplan
Beslut: Enighet kring kansliets förslag till budget med vissa justeringar vad gäller posterna konsultarvoden och arvoden till ledamöter.

§5 Administrativa frågor

a) Delegationens namn
Beslut: Enighet kring kansliets namnförslag, DELMI – Delegationen för migrationsstudier.

b) Upphandling hemsida och grafisk profil
Beslut: Kansliet fick i uppdrag att snarast möjligt inleda upphandling av delegationens hemsida och grafisk profil.

c) Sammanträdesprotokoll
Beslut: Enighet om att korta beslutsprotokoll ska offentliggöras på delegationens framtida hemsida.

§6 Planering av kommande sammanträden och seminarier:

a) Sammanträden
Beslut: Datum för nästa sammanträde den 23/5 bekräftades. Ett antal förslag till datum under hösten är skuggade (för sammanträden, interna och externa seminarier). Kansliet återkommer med förslag på hur dessa datum skall användas.

b) Seminarier (interna och externa)
Beslut: Delegationen var överens om att ett första offentligt seminarium ska hållas den 5/6 i Stockholm, Rosenbads Konferenscenter. Kansliet ska återkomma med synopsis.

c) Almedalen (29/6-6/7 och Metropolis-konferensen 3-7/11)
Beslut: Delegationen kommer inte att anmäla någon egen workshop vid dessa arrangemang, men möjligheten att närvara vid andra relevanta workshops/paneler i Almedalen och på Metropolis-konferensen ska undersökas av kansliet.

§7 Övriga frågor
Det förelåg inga övriga frågor.

§8 Mötet avslutas
Mötet avslutades.

Närvarande

Ledamöter:
Pieter Bevelander
Kerstin Brunnberg
Joakim Palme (ordförande)
Annika Sunden
Alexandra Wilton Wahren
Olof Åslund

Kansli:
Camilla Larsson
Jakob Larsson
Monica Svantesson
Kristof Tamas (kanslichef)