Återvändande

EU-flagga

Återvändande som internationell migrationspolitik: samordning inom och över nationella gränser

Den första februari 2023 startar Delmi projektet Återvändande som internationell migrationspolitik: samordning inom och över nationella gränser. Fokus är på hur diplomatiska verktyg samt internationellt (och nationellt) samarbete kan främja ett effektivt och hållbart återvändande i humana former.

Återvändande har varit högt på den politiska agendan sedan flera år tillbaka, och fortsätter vara det även i nuvarande regeringskoalition. Trots detta finns implementeringssvårigheter av återvändandepolitiken såväl i Sverige som i andra EU-länder. Varje år mellan 2008–2019 fick i snitt en halv miljon tredjelandsmedborgare ett beslut om att återvända till sitt hemland, varav endast en tredjedel faktiskt återvände, för personer från länder utanför den europeiska kontinenten var den siffran endast en av fem. Ett överlagt frivilligt återvändande är bättre i flera avseenden, dels är det mindre resurskrävande, dels är det mindre traumatiskt för den som ska återvända.

Delmi ska studera det befintliga samarbetet, samverkan och kunskap kopplat till implementering av återvändandepolitiken inom och över nationsgränserna. Genom att fokusera på områdena diplomatiska verktyg och internationellt samarbete ska Delmi identifiera problem, konflikter och brister. Målsättningen är på sikt att öka kapaciteten hos svenska och internationella aktörer samt det frivilliga återvändandet. Projektet Återvändande som internationell migrationspolitik: samordning inom och över nationella gränser innehåller tre tematiska delar:

  1. Utlandsmyndigheters roll och funktion i återvändande- och återtagandeprocessen,
  2. Implementering av återvändande i, och jämförelse mellan, olika nordiska länder samt befintliga samarbeten inom Norden
  3. EU:s roll i återvändandeprocessen och relationen/samarbetet med svenska myndigheter.

De olika studieområdena syftar till att bidra till mer kunskap om den internationella hanteringen av återvändandemigration samt att identifiera problem och konflikter i kedjan av aktörer som ansvarar för att genomföra återvändandepolitiken. De tematiska delarna kommer att lanseras som tre fristående rapporter, projektets slutrapport beräknas publiceras 2025.

Projektet finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) som stöder EU:s medlemsstater i arbetet med att genomföra den gemensamma asyl- och migrationspolitiken. 

Nyheter