Inom ramen för det AMIF-finansierade Delmi-projektet "Återvändande som internationell migrationspolitik: samordning inom och över nationella gränser" sätts nu delprojekt två om det Nordiska samarbetet i återvändandefrågan igång. Hur kan vi, nationellt och internationellt, uppnå en återvändandeprocess som, utöver att vara är effektiv, hållbar och human, även bidrar till att öka det frivilliga återvändandet? Centralt i delprojektet är att undersöka om ett stärkt nordiskt samarbete kring implementering och samordning av återvändandepolitik och praxis kan spela en viktigt roll för att nå detta mål.

Delprojektet fokuserar på relationen mellan de nordiska länderna och söker besvara några av följande frågor:

  • Vilka formella och informella nätverk finns för närvarande mellan de nordiska länderna när det gäller samarbete och samordning av politik och praxis inom återvändande och återtagande?
  • Hur effektiva är dessa nätverk, var finns det utrymme för förbättringar och vilka hinder finns för nordiskt samarbete?
  • Hur kan utformningen av nordiska länders nationella politik och praxis gällande återvändande och återtagande påverka möjligheterna till regionalt samarbete och samordning?
  • Hur kan ett nordiskt samarbete kring implementering och samordning av politik och praxis på återvändandeområdet främja en återvändandeprocess som är hållbar, effektiv och human?

Foto: K8, Unsplash