1§ Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöter och kansli välkomna.

2§ Godkännande av föregående mötes protokoll
Delegationen godkände protokollet från föregående möte 2014-03-24.

3§ Godkännande av dagordning
Delegationen godkände förslaget till dagordning.

4§ Verksamhetsstrategi/bakgrundspapper till seminarium
Delegationen beslutade att ge kansliet i uppdrag att ta fram en reviderad och utbyggd inledning till strategin samt att ledamöterna omarbetar texten under sina respektive ansvarsområden.

5§ Delmi-projekt
Not: Delegationen beslutade att i de fall en ledamot har en anknytning till den sökande ska denne ej delta i beslut om huruvida delegationen ska gå vidare med projektet.

a) Planering av projekt 1

Delegationen beslutade att gå vidare med projektet Politisk retorik och attityder till invandring över tid och utsåg Pieter Bevelander som ansvarig ledamot.

b) Planering av projekt 2

Delegationen beslutade att inte gå vidare med projektet Lita på oss. Sverigedemokraterna i Sverige, Dansk Folkeparti i Danmark och Fremskrittspartiet i Norge och gav kansliet i uppdrag att uppmana den sökande om att inkomma med reviderad ansökan.

c) Planering av projekt 3

Delegationen beslutade att gå vidare med projektet Naturalisering: Sverige i ett nordiskt komparativt  perspektiv och utsåg Kerstin Brunnberg som ansvarig ledamot. (Not: Pieter Bevelander lämnade rummet och deltog ej i beslutet).

d) Planering av projekt 4

Delegationen beslutade att gå vidare med projektet Hur har de det och varför? – En antologi om villkoren för arbetskraftsinvandring i Sverige och utsåg Alexandra Wilton Wahren som ansvarig ledamot. (Not: Pieter Bevelander lämnade rummet och deltog ej i beslutet).

e) Planering av projekt 5
Delegationen beslutade att gå vidare med projektet Invandringens arbetsmarknadseffekter och utsåg Olof Åslund som ansvarig ledamot. (Not: Olof Åslund lämnade rummet och deltog ej i beslutet).

f) Planering av projekt 6
Delegationen beslutade att inte gå vidare med projektet Varför är invandrare underrepresenterade i politiken? och gav kansliet i uppdrag att uppmana de sökande om att inkomma med reviderad ansökan samt diskutera hur projektet eventuellt kan infogas inom ramen för en antologi. (Not: Olof Åslund och Joakim Palme lämnade rummet och deltog ej i beslutet, Annika Sundén tog plats som ordförande i dennes frånvaro).

g) Framtida eventuella projekt

Delegationen beslutade att inte gå vidare med projektet The Predicament of ”Waitinghood”: Asylum seekers’ and Undocumented Migrants’ Wait for Residence Permits och gav kansliet i uppdrag att uppmana den sökande om att inkomma med reviderad ansökan.

Statistik:
1) Delar av delegationen ska delta i möte med SCB om deras projekt om kartläggning av befintlig migrationsstatistik. Delegationen avvaktar till efter detta möte innan eventuellt beslut om egna beställningar till SCB fattas. Detsamma gäller statistik till hemsidan.
2) Delegationen gav klartecken till att inleda statistiksamarbete med KNOMAD.

6§ Kommunikationsplan

Delegationen diskuterade Gullers Grupps utkast till kommunikations-plan. Gullers Grupp ska återkomma med förslag till slutversion i mitten på juni 2014.

7§ Seminarium 5 juni

a) Upplägg, och b) Presentationsteknik

Delegationen diskuterade upplägg av seminarium i Rosenbad 5 juni 2014 tillsammans med Hanna Zetterberg, som kommer att fungera som moderator vid seminariet.

b) Debattartikel

Kansliet och ledamöterna arbetar vidare med debattartikel för publicering i samband med seminariet och skickar till DN-debatt.

8§ Administrativt

a) Planeringsdokument

Delegationen antog följande dokument: Project flowchart, Projektcykel, Mall för synopsis, Guidelines for project synopses, Utformningen av Delmi:s publikationer, Riktlinjer för internt Delmi-seminarium. Delegationen beslutade vad gäller Review-processen att inledningsvis inte använda sig av anonyma referees och att i detta avseende begränsa processen till att endast använda sig av två kommentatorer som vardera framför muntliga kommentarer vid internt seminarium samt skriftligen 2-3 sidor.

b) Upphandlingar

Kansliet informerade om genomförda upphandlingar av hemsida och grafisk profil och att dessa projekt f.n. pågår.

c) Rekryteringar

Kristof Tamas informerade om att arbetet med rekrytering av ny kommittésekreterare har inletts.

§7 Övriga frågor
Annika Sundén informerade om att Joakim Palme och Annika kommer att delta vid ett seminarium i Almedalen.

§8 Mötet avslutas
Mötet avslutades.

Närvarande

Ledamöter:
Pieter Bevelander
Kerstin Brunnberg
Joakim Palme (ordförande)
Annika Sunden
Alexandra Wilton Wahren
Olof Åslund

Kansli:
Camilla Larsson
Jakob Larsson
Monica Svantesson
Kristof Tamas (kanslichef)

Externa gäster:
Sara Farhoudi
Markus Förberg
Lennart Nordfors
Hanna Zetterberg