Närvarande: Bilaga 1

1§ Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöter och kansli välkomna.

2§ Godkännande av föregående mötes protokoll
Delegationen godkände protokollet från föregående möte 2014-10-13.

3§ Godkännande av dagordning
Delegationen godkände förslaget till dagordning.

4§ Delmi-projekt

a) Migrationspanelen: Att förstå migrationsrelaterade värderingar och verklighetsuppfattningar (reviderad ansökan)
Anders Westholm berättade och svarade på frågor om projektet, och lämnade sedan rummet. Delegationen beslutade att gå vidare med projektet, och en större andel ska belasta 2014 års budget. I avtalet ska utöver undersökningen också ingå att projektet utmynnar i en Delmi-rapport. Dessutom ska det framgå i avtalet att den insamlade datan ska göras tillgänglig för en större skara efter projektets slut. Innan datan börjar samlas in ska Westholm också presentera frågebatteriet för kansliet och den ansvarige ledamoten. (Not: Joakim Palme lämnade rummet och deltog ej i beslutet.) Pieter Bevelander valdes till ansvarig ledamot.

b) Den syriska migrationen till Sverige – Sveriges beslut att ge permanent uppehållstillstånd till alla syrier
Delegationen beslutade att gå vidare med projektet, givet att huvudfrågan omformuleras till vad de syriska migranterna kände till om svenska regler, och vad smugglarna förmedlade till dem. Studien måste ha explorativa istället för kausala ambitioner för att vara genomförbar. (Not: Joakim Palme lämnade rummet och deltog ej i beslutet.) Alexandra Wilton Wahren valdes till ansvarig ledamot.

c) Neighbourhood effects on employment among immigrants – based on register data (reviderad ansökan)
Delegationen beslutade att gå vidare med projektet, men med villkoret att författarna i den kommande rapporten förtydligar för- och nackdelar med olika sätt att mäta grannskapseffekter, samt att de problematiserar i vad mån människor själva väljer sitt grannskap.

5§ Informationspunkter

a) Naturaliseringsprojektet
Kristof Tamas informerade om projektets framskridande.

b) Attityder angående migration 2014-2016
Kristof Tamas informerade om projektets framskridande.

c) Invandringens effekter på Sveriges ekonomiska utveckling
Kristof Tamas informerade om projektets framskridande.

d) Kunskapsöversikter
Kristof Tamas informerade om kunskapsöversikternas framskridande.

e) Preliminär sammanträdes- och projektkalender 2015.
Monica Svantesson informerade om planerade datum för våren 2015.

f) Potentiella Delmi-projekt framöver.
Kristof Tamas informerade om möjliga Delmi-projekt framöver.

6§ Diskussion och beslut om ansvarsfördelningen mellan
kommittéledamöter och kansli
Ledamöterna diskuterade ansvarsfördelningen och beslutade att fastställa den föreslagna arbetsordningen.

7§ Diskussion och beslut utifrån arbetspapper med förslag på statistik
till hemsidan
Ledamöterna diskuterade och beslutade att det är viktigt att länderjämförelser baseras på likvärdigt insamlad data så att samma saker jämförs. Man beslutade också att all statistik ska godkännas av Delmi innan den läggs ut på hemsidan för att säkerställa att länderjämförelser fungerar och att datan håller hög vetenskaplig standard.

8§ Vägledande beslut om budgeten för 2015
Kristof Tamas informerade den planerade budgeten för 2015. Kommittén fattade ett vägledande beslut om att anta förslaget.

9§ Administrativt
Kristof Tamas informerade om att Charlotta Hedberg och Bernd Parusel rekryterats som utredningssekreterare till kansliet med början i januari 2015.

10§ Övriga frågor
Inga övriga frågor.

11§ Mötets avslutande
Mötet avslutades.

Bilaga 1. Närvarande

Ledamöter:
Pieter Bevelander
Kerstin Brunnberg
Joakim Palme (ordförande)
Annika Sunden
Alexandra Wilton Wahren
Olof Åslund

ansli:
Monica Svantesson
Kristof Tamas (kanslichef)
Caroline Tovatt

Extern gäst:
Anders Westholm (för 4 §)