Närvarande: Bilaga 1

1§ Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöter och kansli välkomna.

2§ Godkännande av föregående mötesprotokoll
Delegationen godkände protokollet från föregående möte 2015-04-22.

3§ Godkännande av dagordning
Delegationen godkände förslaget till dagordning med ändringen att 4§ behandlades först.

4§ Besök av statssekreterare Erik Nilsson
Ylva Johanssons statssekreterare Erik Nilsson berättar om Arbetsmarknadsdepartementets planer inför etableringen av nyanlända.
Efter samtalet gav delegationen i uppdrag åt kansliet att undersöka möjligheten för en kunskapsöversikt om boendefrågan.

5§ Delmi-projekt
Beslut om inskickat synopsis – Integrationens utmaningar: tjänstemäns, skolpersonals och föräldrars perspektiv på nyanlända elevers möte med den svenska skolan. Delegationen beslutade att reviderat underlag krävs. (Not: Caroline Tovatt lämnade rummet)

Beslut om inskickat synopsis – Migrationsindustrin och den kinesiska restaurangbranschen. Delegationen beslutade att en reviderad version av studien kan tillstyrkas. (Not: Charlotta Hedberg lämnade rummet)

Beslut om inskickat synopsis – Irreguljär migration och Europas gränskontroller. Delegationen beslutade att tillstyrka ansökan.

6§ Informations/diskussionspunkter
Informationspunkter

  • GMG/Knomad
  • Migrationskompassen
  • Diasporaprojekt
  • Prioriteringar under hösten när ett stort antal rapporter kommer att publiceras.
  • Information och kunskapsspridning – Twitter, intervjuer med ledamöterna, kontakter med media, DN-debatt, hemsidan, mm.
  • Almedalen

7§ Migration i siffror Del 2
Beslut fattades om tidpunkt för publicering av Del 2 av Migration i siffror på Delmis hemsida.

8§ Administrativt

  • Rekrytering av ny personal och förstärkning av kansliet (bl.a. ersättare för Charlotta Hedberg)
  • Kansliets flytt till nya lokaler

9§ Övriga frågor
Besök på forskningsinstitutioner, Göteborgs universitet, Stockholms universitet och Södertörns högskola.

10 § Mötets avslutande