Närvarande: Bilaga 1

1§ Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöter och kansli välkomna.

2§ Godkännande av föregående mötesprotokoll
Delegationen godkände protokollet från föregående möte 2015-06-22.

3§ Godkännande av dagordning
Delegationen godkände förslaget till dagordning.

4§ Beslut om Delmi-projekt
Beslut om inskickat synopsis – Socialt ansvarstagande för migranter i svensk socialpolitik – Internationella samarbetsavtal gällande ålderspensionen. Delegationen beslutade att reviderat underlag krävs. (Not: Pieter Bevelander lämnade rummet).

Beslut om inskickat synopsis – Familjeinvandring och välfärdsstaten. En jämförande analys av regler och politik för anhöriginvandring i Sverige, Danmark och Norge. Delegationen beslutade att reviderat underlag krävs alternativt att studien görs om till en kunskapsöversikt.

Beslut om inskickat synopsis – Design av innehållsanalys: Mediernas gestaltningar av invandringen till Sverige. Delegationen beslutade att tillstyrka ansökan.

5§ Diskussion och beslut om del 3 av Migration i siffror på Delmis hemsida
Första punkten, att lägga upp bearbetad statistik från Delmis rapporter på hemsidan, bifölls. Andra punkten, att beställa specialbearbetad statistik från externa producenten skjuts på framtiden.
Delegationen beslutade att kansliet ska göra en upphandling med en konsult som ska undersöka lämpliga variabler (ex. utvecklingsvariabler) som kan ingå i en framtida framställning av bearbetat statistik.

6§ Besök av Lars Westbratt, Statssekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (TBC)
Statssekreterare Lars Westbratt berättade om Justitiedepartementets aktuella arbete på migrationsområdet i Sverige och i Europeiska unionen.

7§ Beslut om publicering av sammanfattningar av doktorsavhandlingar
Delegationen beslutade att tillstyrka förslaget. Kansliet ska vidareutforma projektet successivt i den utsträckning arbetsbelastningen på kansliet tillåter.

8§ Informations- och diskussionspunkter
• Kanslichefen informerade om kommande Delmi-publiceringar.
• Delegationen diskuterade förslag på kommande projekt.

9§ Administrativt
• Ny personal på kansliet.

10§ Övriga frågor
• Besöket på Göteborgs universitet den 5 november 2015.
• Diskussion om hur Delmi kan respondera och reagera på den aktuella
flyktingsituationen.

11 § Mötets avslutande

Bilaga 1. Närvarande

Ledamöter:
Pieter Bevelander
Kerstin Brunnberg
Joakim Palme (ordförande)
Annika Sundén
Alexandra Wilton Wahren
Olof Åslund

Kansli:
Anton Ahlén
Eero Carroll
Linus Liljeberg
Hannes Svedberg
Kristof Tamas (kanslichef)
Caroline Tovatt