Protokoll per capsulam sammanträde, 8 december 2015

Närvarande: Bilaga 1
1§ Beslut om Delmi-projekt
a) Projekt 1 - Differential use of parental leave in Sweden between the immigrants and Swedish-born
Delegationen beslutade att inte gå vidare med projektet i dess nuvarande form. Forskarlaget kan dock inkomma med ny ansökan om de istället vill popularisera redan gjorda forskningsresultat, samt om de tydliggör policyrelevansen.
b) Projekt 2 - Ensamkommande flyktingbarn på väg i det svenska
samhället – en fortsatt och fördjupad studie
Delegationen beslutade att finansiera projektet.
c) Projekt 3 -  Riots and integration: A study of the roles of civil society
in Husby, Rinkeby and Tensta
Delegationen bordlade beslutet och uppdrog åt kansliet att diskutera med forskarlaget vad mer exakt en eventuell finansiering är tänkt att fylla för funktion för forskningsprojektet.
(Not: Joakim Palme befann sig i en möjlig jävssituation, och deltog
därför inte i överläggningarna)
d) Projekt 4 - Internationella studenter i Sverige före och efter
studieavgifternas införande 2011
Delegationen beslutade att finansiera projektet, med tillägget att forskarna även måste diskutera hur stipendier eventuellt påverkat utfallet.
e) Projekt 4 - Responsibiliy-sharing on refugees and vulnerable
migrants: exploring global and regional models
Delegationen beslutade att finansiera projektet givet att forskarna gick med på att skära i budgeten, och därmed även minska något på projektets omfång. Delegationen uppdrog åt kansliet att förhandla om detta med forskarna.
Bilaga 1. Närvarande
Ledamöter:
Pieter Bevelander
Kerstin Brunnberg
Joakim Palme (ordförande)
Olof Åslund
(Annika Sundén, anmält förhinder, men mejlat in kommentarer)
(Alexandra Wilton Wahren, anmält förhinder, men mejlat in
kommentarer)
Kansli:
Bernd Parusel
Monica Svantesson
Kristof Tamas (kanslichef)
Caroline Tovatt
Eero Carroll