Protokoll tisdagen 2 februari 2016, kl. 09.00-12.00

Närvarolista: (Ledamöter)Pieter Bevelander, Kerstin Brunnberg, Joakim Palme, Annika Sundén, Alexandra Wilton Wahren, Olof Åslund.
(Kansli) Anton Ahlén, Eero Carroll, Bernd Parusel, Monica Svantesson, Kristof Tamas, Sara Thalberg, Caroline Tovatt, Leonora Uddhammar.

Dagordning

1) Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöter och kansli
välkomna.

2) Godkännande av föregående sammanträdes protokoll
a) Delegationen godkände protokollet från föregående möte 2015-11-10.
b) Delegationen godkände protokollet från per capsulam-mötet 151208.

3) Godkännande av dagordning
Delegationen godkände förslaget till dagordning.

4) Projektplaneringen inför 2016 och 2017
Kristof presenterar kontrakterade och planerade projekt. Delegationen gav rekommendationer om vilka förslag som bör prioriteras.

5) Beslut om Delmi-projekt
Synopsis ”Sömnlös i Södertälje: En empirisk studie av den allmänna hälsan och upplevelse av vården bland nyanlända flyktingar i Södertälje”, av Önver Cetrez, mfl. Delegationen beslutade att reviderat underlag krävs.

6) Informations-/diskussionspunkter
- Behovet av att anställa en informatör
Delegationen ger sitt stöd till att Delmis ordförande och kanslichef hittar en lösning så att en informatör kan anställas på deltid.

7) Administrativt
Sara Thalberg är Delmis nya utredningssekreterare och Leonora Uddhammar är praktikant vårterminen 2016.

8) Övriga frågor
Besök på Södertörn högskola den 7 april (heldag).

9) Mötets avslutande