Protokoll 7 april 2016

Närvarolista: (Ledamöter)Pieter Bevelander, Kerstin Brunnberg, Joakim Palme, Annika Sundén, Alexandra Wilton Wahren, Olof Åslund.
(Kansli) Anton Ahlén, Eero Carroll, Bernd Parusel, Monica Svantesson, Kristof Tamas, Sara Thalberg, Caroline Tovatt.

Dagordning

§1 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöter och kansli välkomna.

§2 Godkännande av föregående mötesprotokoll
Delegationen godkände protokollet från föregående styrelsemötet, dvs
2016-02-02.

§3 Godkännande av dagordning
Delegationen godkände förslaget till dagordning.
Olof Åslund adderade en informationspunkt under §7, Övriga frågor.

§4 Budgetramar 2016-2017
Kanslichef Kristof Tamas redogjorde för Delmis budget under åren 2016
och 2017.

§5 Nya synopsis
a. Andreas Åkerlund & Mikael Börjesson, ”Akademiskt utbyte och internationell migration mellan bistånd, kompetensrekrytering och Sverigefrämjande”. Beslutet bordlades till nästa styrelsemöte den 8 juni 2016.
b. Patrick Joyce, Christer Anderstig & Maria Pleiborn, ”Vilka kommuner kan erbjuda både arbete och bostäder för nyanlända?” Projektet fick avslag.
c. Bernd Parusel & Jan Schneider, “The future of the Common European Asylum System in the light of the refugee crisis of 2015/2016” (Bernd Parusel lämnade rummet). Projektet beviljades.
d. Jesper Strömbeck, ”Den medierade gestaltningen av invandringen till Sverige”. Projektet beviljades.
e. Erika Righard, ”Internationella samarbetsavtal gällande ålderspensionen – en studie om socialt ansvarstagande för migranter i svensk socialpolitik”. (Pieter Bevelander lämnade rummet). Projektet fick avslag.

§6 Administrativt
a. Journalisten och kommunikatören, Nina Solomin, anställs på 40 procent under 6 månader.
b. Bernd Parusel avslutar sin tjänst på Delmi sista april 2016. Rekrytering av ny utredningssekreterare pågår.
c. En aktivitet är planerad till nästa sammanträde den 8 juni, Grete Brochmann, Oslo universitet, med kommitté planerar att delta.

§7 Övriga frågor
Olof Åslund informerar att tidskriften Nordic Economic Policy review ska ha ett temanummer med fokus på arbetsmarknad, utbildning, välfärd och etableringssystemet. Olof är gästredaktör för temanumret. Numret släpps i anknytning till en konferens i november 2016 i Oslo. Delmis kanslichef, Kristof Tamas, redogjorde för Delmis aktiviteter under våren 2016.

§ 8 Mötets avslutande
Nästa styrelsemöte äger rum den 8 juni, kl. 09:00-13:00.