Onsdagen 8 juni 2016, kl. 10.00-13.00

Närvarolista: (Ledamöter) Joakim Palme (ordförande), Pieter Bevelander, Annika Sundén, Alexandra Wilton Wahren, Olof Åslund.

(Kansli) Kristof Tamas (kanslichef), Anton Ahlén, Eero Carroll, Nina Solomin, Monica Svantesson, Sara Thalberg, Caroline Tovatt.

Dagordning

1) Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöter och kansli välkomna.

2) Godkännande av föregående sammanträdes protokoll
Delegationen godkände protokollet från föregående möte 2016-04-07.

3) Godkännande av dagordning
Dagordningen justerades. Delmis utvärdering flyttades upp till punkt 4 för att först ge en bättre bild av budgetläget inför beslut om synopsis. Nya synopsis blev punkt 5, och ”Bridging the gaps-projektet” blev en egen punkt, punkt 6, på dagordningen då det inte är ett ordinarie synopsis utan ett egeninitierat projekt. Dagordningen utökades därmed med en punkt.

4)Utvärderingen, Delmis framtid
Kansliets egenutvärdering diskuterades tillsammans med budgetläge och status på pågående projekt.

5) Nya synopsis

  • Andreas Åkerlund & Mikael Börjesson, ”Akademiskt utbyte och internationell migration mellan bistånd, kompetensrekrytering och Sverigefrämjande”

Styrelsen godkände synopsis.

  • Nauja Kleist, ”Somali-Swedish diaspora engagement in development, relief and conflict-resolution”

Styrelsen godkände synopsis.

6) Bridging the gaps
Styrelsen godkände projektet. Joakim Palme och Kristof Tamas återkommer i september angående vilka författare som kommer att medverka.

7) Avstämning Esaiasson
Styrelsen godkände en fortsättning men vill ha lägesrapport i december.

8) Administrativt
Nina Solomin är anställd på 40 procent som kommunikatör på Delmi under sex månader. Henrik Malm Lindberg är ny utredningssekreterare på Delmi från och med 27 juni 2016.

9) Övriga frågor
Delmi återkommer om datum för nästa styrelsemöte.

Information om eftermiddagens möte med ”Utvalg om innvandringens konsekvenser”.

10) Mötets avslutande
Mötet avslutades.