Onsdagen 27 september 2016, kl. 13.00-16.00

Närvarolista: (Ledamöter) Joakim Palme (ordförande), Pieter Bevelander, Kerstin Brunnberg, Alexandra Wilton Wahren, Olof Åslund.

(Kansli) Nicole Nunez Borgman, Henrik Malm Lindberg, Nina Solomin, Monica Svantesson, Caroline Tovatt.

Dagordning

1) Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöter och kansli välkomna.

2) Godkännande av föregående sammanträdesprotokoll
Delegationen godkände protokollet från föregående möte 2016-06-08.

3) Godkännande av dagordning
Dagordningen justerades på så sätt att punkt 4 och 5 bytte plats. Olof Åslund inledde på punkt 4 därmed med att informera om det rådande forskningsläget och Alexandra Wilton Wahren fortsatte under punkt 5 med att informera om aktuell politikutveckling.

4) Olof Åslund informerar om aktuellt forskningsläge
Olof Åslund rapporterade om forskningsläget främst från den nationalekonomiska fronten vad gäller etableringen på arbetsmarknaden varefter en diskussion följde.

5) Alexandra Wilton Wahren informerar om aktuell politikutveckling
Alexandra Wilton Wahren informerade om aktuell politik runt migrationsfrågorna varefter en allmän diskussion följde.

6) Kommunikation
Ett enhälligt beslut fattades om att förlänga Nina Solomins, anställning som kommunikatör vid Delmi.

7) Administrativt
En debattartikel ska författas för publicering på internationella migrantdagen den 18 december.

 Utvärderingen om Delmis framtid pågår nu på justitiedepartementet.

8) Övriga frågor
Camilla Larsson har sagt upp sig från Delmi och återgår till tjänst på Ju.

Ett enhälligt per capsulam-beslut har fattats om att stödja det ”Letter of Intent” som framlagts om att delta i forskningsprojektet ”Sustainable development in a changing geopolitical era: interests, risks and opportunities within and beyond Sweden”. Joakim Palme var inte delaktig i beslutet pga jävsförhållanden.

Nästa kommittémöte ska äga rum den 9 december.

9) Mötets avslutande
Mötet avslutades.