Tisdagen 28 mars 2017, kl. 13.00-14.00

Närvarolista: (Ledamöter) Joakim Palme (ordförande), Pieter Bevelander, Kerstin Brunnberg, Annika Sundén, Alexandra Wilton Wahren, Olof Åslund.

(Kansli) Kristof Tamas (kanslichef), Anton Ahlén, Hanna Deiaco, Linus Liljeberg, Iris Luthman Henrik Malm Lindberg, Sara Thalberg, Caroline Tovatt och Constanza Vera-Larrucea.

Dagordning

1) Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöter och kansli välkomna.

2) Godkännande av föregående sammanträdesprotokoll
Delegationen godkände protokollet från föregående möte 2016-12-09.

3) Dagordningen godkändes

4) Kort redogörelse över Delmis aktuella verksamhet
Delmi har fått förlängt till 2020 då en ny utvärdering ska äga rum. Delmi har fram tills mars 2017 producerat 20 rapporter och har 19 pågående projekt. Budgetutrymmet är begränsat under de närmaste två åren.

5) Principdiskussion om nedläggning av projekt
Delegationen beslutade om att i de fall kansliet ställer sig tveksamma till en rapports vetenskapliga kvalité vänder de sig till ansvarig ledamot. Om ansvarig ledamot är tveksam till en rapports vetenskapliga kvalité tas rapporten upp till diskussion på nästföljande kommittésammanträde.

6) Övriga frågor
Nästa möte, 31 maj 2017.

7) Mötets avslutande
Mötet avslutades.