Delmis styrelsemöte, torsdagen den 7 september 2017

Närvarande (styrelse): Joakim Palme, Pieter Bevelander, Olof Åslund, Annika Sundén och Kerstin Brunnberg.

Närvarande (kansliet): Kristof Tamas (kanslichef), Henrik Malm Lindberg, Caroline Tovatt, Åsa Holmquist, Iris Luthman och Ylva Petri.

Dagordning

1) Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöter och kansli välkomna.

2) Godkännande av föregående sammanträdes protokoll
Med en mindre ändring på §5 godkände delegationen protokollet från föregående möte 2017-05-31.

3) Godkännande av dagordning
Dagordningen justerades på så sätt att punkt nr. 8 om kanslifrågor flyttades upp till punkt nr. 4, vilket innebar en omnumrering av de följande dagordningspunkterna.

Med den ändringen godkändes dagordningen.

4) Kansliet
Kristof redogjorde för personalförändringar samt för Delmis samarbete med andra aktörer i Sverige och internationellt.

5) Inkomna synopsis
Jonathan Hall, ‘’The impact of exposure to war violence on the social preferences of refugees from Syria and Iraq”

Styrelsen godkände synopsis.

Tekalign Ayalew, “The role of Diasporic and Smugglers in perpetuating Eritrean Refugee Migration to Sweden”.

Styrelsen godkände synopsis.

6) Avslutning av projekt 2014/27
Styrelsen beslutade att inte godkänna materialet för publicering, men ansåg arbetet slutfört. Rapportens författare ägde rätt att publicera materialet.

7) Verksamhetsstrategi
Styrelsen godkände verksamhetsstrategin.

8) Kommunikation
Kansliets kommunikationsansvarige Caroline Tovatt redovisade statistiken över nedladdningar och besökare på hemsidan.

9) Övriga frågor
En debattartikel ska författas för publicering på internationella migrantdagen den 18 december.

10) Mötets avslutande