Delmis styrelsemöte, torsdagen den 30 november 2017

Närvarande (styrelse): Joakim Palme (ordförande), Annika Sundén, Kerstin Brunnberg, Alexandra Wilton Wahren.

Närvarande (kansliet): Kristof Tamas (kanslichef), Henrik Malm Lindberg, Caroline Tovatt, Åsa Holmquist, Iris Luthman, Sara Thalberg.

Dagordning

1) Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöter och kansli välkomna.

2) Godkännande av föregående sammanträdes protokoll
Delegationen godkände protokollet från föregående möte 2017-09-07.

3) Godkännande av dagordning
Två punkter lades till under punkt 9: Forskarmötet och datum för nästa sammanträde. Med den ändringen godkändes dagordningen.

4) Delmi budget 2017/18
Kristof redogjorde för Delmis budget 2017/18.

5) Delmi kansli
Kristof redogjorde för personalförändringar samt för Delmis samarbete med andra aktörer i Sverige och internationellt.

När det gäller rekrytering av ny personal till kansliet beslutade styrelsen att en sekreterare kan anställas på upp till heltid och en kommunikatör anställas på deltid på 30-40 % i ett år med möjlighet till förlängning.

6) Enkätstudie
Iris presenterade resultaten från enkätstudien som hon och Delmis tidigare praktikant Hanna Deiaco utfört. Undersökningen visar bland annat att kortare rapporter och mer utåtriktad verksamhet utanför Stockholm önskas.

7) Inkomna synopsis
Sandra Lavenex “Trade agreements as a venue for migration governance? Potential and challenges for the European Union.”

Styrelsen godkände synopsis.

8) Debattartikeln till internationella migrationsdagen 18/12
Det pågående arbetet med debattartikeln diskuterades.

9) Övriga frågor

  1. Alla var överens om att forskarmötet var givande. Iris skickar ut ett tackmejl till alla deltagare och skickar samtidigt med information om hur man går tillväga om man vill skriva för Delmi.
  2. Två kommittésammanträden planeras under våren. Det första ska vara i slutet av februari eller början av mars, eventuellt vecka 10. En doodle-förfrågan ska skickas ut.

 10) Mötets avslutande