Delmis kommittésammanträde fredagen den 9 mars 2018

Närvarande (kommittén): Joakim Palme (ordförande), Annika Sundén, Kerstin Brunnberg, Alexandra Wilton Wahren, Olof Åslund.

Närvarande (kansliet): Kristof Tamas (kanslichef), Caroline Tovatt, Sara Thalberg, Constanza Vera-Larrucea, Erik Lundberg, Åsa Holmquist, Alexander Rustam Satarzada, Elie Akouri

Dagordning

1) Möte med Statssekreterare Anders Kessling

 2) Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöter och kansli välkomna.

3) Godkännande av föregående sammanträdes protokoll
Delegationen godkände protokollet från föregående möte 2017-11-30.

4) Godkännande av dagordning
Dagordningen, punkt 9 utgår. Några frågor tillkommer under punkt 10. Med dessa ändringar godkändes dagordningen.

5) Delmis kansli
Kristof redogjorde för personalförändringar samt för Delmis samarbete med andra aktörer i Sverige och internationellt.

Kristof berättade även att hans fru har fått en placering på svenska ambassaden i Beijing men att han gärna vill fortsätta som kanslichef på Delmi. Förhandlingar pågår med Justitiedepartementet.

6) Synopsis
Magnus Svartengren, Bo Johansson, Magnus Helgesson, Maria Brendler-Lindqvist, och Branca Likic-Brboric, ”Arbete, migration och hälsa- en longitudinell studie av arbetsmarknadsanknytning och hälsa, analys av en åldersbestämd totalkohort av arbetskrafts-, flykting- och anhörigmigranter 1991-2015”.

Projektet fick avslag. 

7) Rapport
Jesper Strömbäck, ”Attityder till invandring: en analys av förändringar och medieeffekter i Sverige 2014-2016”

Kommittén godkände rapporten.

 8) Policy briefs
Policy briefs ska baseras på godkända refereegranskade vetenskapliga artiklar. Författaren eller författarna får 5000 kr för att sammanfatta sitt arbete i en Policy brief och ytterligare 4000 kr för att ställa upp på ett seminarium. Endast ansvarig ledamot behöver godkänna.

Kommittén godkände förslaget.

9) Rapporterna om ansvarsfördelning – presentation av Delmis praktikanter (punkten utgick)

10) Övriga frågor

Kommitténs beredning av frågor i anslutning till kansliets ledning

Mot bakgrund av det som framkommit i anslutning till punkt 5 Delmis kansli – kanslichefens hustru som arbetar i utrikesförvaltningen har fått en placering i Beijing på 3 år - beslutade kommittén att bilda ett särskilt utskott bestående av ordföranden och Annika Sundén att bereda frågor om kansliets ledning.

Här har utskottet att också beakta de förändringar som kan komma av externfinansierade projekt via AMIF.

Utskottet skall sköta kontakterna med departementet. Eventuella förslag på förändringar skall underställas kommittén för beslut per capsulam eller för beslut på nästa kommittésammanträde 180531, såvida inte ett extra kommittésammanträde behöver inkallas.

 11) Mötet avslutas