Kommittésammanträde måndagen den 1 oktober 2018

Närvarande (kommittén): Joakim Palme (ordförande), Pieter Bevelander, Annika Sundén, Kerstin Brunnberg, Åsa Carlander Hemingway och Olof Åslund.

Närvarande (kansliet): Kristof Tamas (kanslichef), Henrik Malm Lindberg, Åsa Holmquist, Sara Thalberg, André Asplund, Caroline Tovatt, Amanda Wenzer och Constanza Vera-Larrucea.

Dagordning

1) Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöter och kansli välkomna.

2) Godkännande av föregående sammanträdes protokoll
Kommittén godkände protokollet från föregående möte 2018-05-31.

3) Godkännande av dagordning
Kommittén godkände dagordningen.

4) Presentation av ny kommittéledamot Åsa Carlander Hemingway
Även utredningssekreterare André Asplund och höstens praktikant Amanda Wenzer presenterades.

5) Information från kansliet
Kristof Tamas inleder sin tjänstledighet i mitten av december 2018. I samband med det blir Caroline Tovatt tillförordnad kanslichef. Iris Luthman börjar på Delmi i januari 2019.

6) Budget
Kristof redogjorde för budgeten för 2018, 2019 samt 2020.

7) Delmi som remissinstans
Under året har Delmi blivit utsedd till remissinstans vid två tillfällen. Kommittén beslutade att Delmis ordförande ska underteckna remissvaren. När det är påkallat kan ordföranden välja att engagera hela kommittén i arbetet med remissvaret.

8) Beslut av inkomna synopsis

  • The EU Regulations and Mechanisms for Counteracting Human Trafficking and Human Smuggling, Vladislava Stoyanova.

Kommittén beslutade att godkänna projektet.

  • Legal migration for work and training: Mobility options to Europe for those not in need of protection, Bernd Parusel.

Kommittén beslutade att godkänna projektet.

9) Förskisser till eventuell synopsis
Kansliet presenterade fyra förslag på projektidéer. Kommittén beslutade att gå vidare med 2 tematiska idéer (miljö och utpostering) som skall utvecklas till kommande kommittémöten.

10) Internat
Kommittén informerades om planeringsdagarna den 26 och 27 november. Kansliet fick i uppdrag att framställa en omvärldsanalys inför mötet.

11) Övriga frågor
Innehållet i en kommande debattartikel diskuterades.

12) Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.