Kommittésammanträde tisdagen den 27 november 2018

Närvarande (kommittén): Joakim Palme (ordförande), Pieter Bevelander, Kerstin Brunnberg, Åsa Carlander Hemingway och Olof Åslund.

Närvarande (kansliet): Kristof Tamas (kanslichef), Caroline Tovatt, Henrik Malm Lindberg, Åsa Holmquist, Constanza Vera-Larrucea, Linus Liljeberg, Sara Thalberg, André Asplund och Amanda Wenzer.

Dagordning

1) Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöter och kansli välkomna.

2) Godkännande av föregående sammanträdesprotokoll
Kommittén godkände protokollet från föregående möte 2018-10-01.

3) Godkännande av dagordning
Kommittén godkände dagordningen.

4) Information från kansliet
Kristof Tamas informerar om kansliets verksamhet. Kanslichefen representerar Delmi på GFMD-mötet i Marrakech vecka 49.

Henrik Malm Lindberg informerar om ett möjligt samarbete med Vetenskapsrådet. Ett förslag har inkommit om att gemensamt producera Policy Briefs och tillhörande seminarium.  

Beslut: Kommittén stödjer förslaget om samarbete med Vetenskapsrådet. Kansliet får i uppdrag att föra en diskussion med Vetenskapsrådet kring samarbetet och respektive parts rätt att avsluta det.

5) SOU 2018:79, Betänkandet om en sammanslagning av analys- och utvärderingsmyndigheter

Beslut: Kommittén och kansliet ska ha beredskap inför ett eventuellt remissvar och då söka samarbete med EBA.

Ett eventuellt remissvar ska inledas med en översikt av Delmis uppdrag och arbete. De invändningar som ska framföras mot att Delmis verksamhet delas upp på två analysmyndigheter är:

  1. I utredningens mandat ingick inte att granska Delmi.
  2. Den föreslagna sammanslagningen skulle innebära en omfattande förändring av Delmis uppdrag. Helhetsperspektivet på migrationsfrågan och det utåtriktade uppdraget skulle ersättas av framställan av underlag till regeringen.
  3. Sammanslagningen skulle innebära att produktiviteten minskar under en övergångsperiod.
  4. Delmi har använt sina begränsade resurser på ett kostnadseffektivt sätt. Delmis verksamhet fyller en viktig funktion och organisationen fungerar väl.

Kommittén ger Joakim Palme i uppdrag att föra tillbaka invändningar till Justitiedepartementet.

6) Budget
Kristof Tamas redogjorde för budgeten för 2018, 2019 samt 2020.

7) Behandling av synopsis

  • The impacts of migration for the adaptation and vulnerability, av Francois Gemenne.

Beslut: Kommittén ger kansliet i uppdrag att gå vidare med projektet men i form av en kunskapsöversikt.

8) Återvändandeprojektet
Henrik Malm Lindberg och Constanza Vera-Larrucea informerade om arbetet med återvändandeprojektet.

9) Verksamhetsplanering
Prioriterade områden att ta fram nya rapporter inom är:

Tema DEMOKRATI
- Ungdomar och uppväxtvillkor.

Tema SAMHÄLLE
- Skuggsamhälle
- Religion och integration

Tema ARBETSMARKNAD
- Teknikutveckling och migration.

Tema REGELVERK
- Kontrollpolitik.

Tema MIGRATION & UTVECKLING
- Bistånd. Diskussionen fortsätter när Annika Sundén är närvarande.

10) Övriga frågor
Möjliga ingångar till en debattartikel diskuterades.

Fyra kommittésammanträden under 2019 ska bokas till februari/mars, maj/juni, september och november.

11) Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.