Kommittésammanträde tisdagen den 19 mars 2019

Närvarande (kommittén): Joakim Palme (ordförande), Kerstin Brunnberg, Åsa Carlander Hemingway, Annika Sundén och Olof Åslund.

Närvarande (kansliet): Caroline Tovatt (t.f. kanslichef), Henrik Malm Lindberg, Åsa Holmquist, Constanza Vera-Larrucea, Linus Liljeberg, Sara Thalberg, André Asplund, Iris Luthman, Amanda Wenzer, Freja Skytt och Emelie Woodhouse.

Dagordning

1) Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöter och kansli välkomna.

2) Godkännande av föregående sammanträdesprotokoll
Kommittén godkände protokollet från föregående möte 2018-11-27.

3) Godkännande av dagordning
Kommittén godkände dagordningen.

4) Besök av statssekreterare Lars Westbratt

5) Information från kansliet
kanslichef redogjorde för personalförändringar och verksamheten.

Utlysning om medel för nytt projekt ”Ungas uppväxtvillkor” har påbörjats.

Jävspolicy tas fram till nästa kommittésammanträde.

6) Kommunikationsbyrån Gullers analyserar Delmis genomslag
kanslichef har gett Gullers i uppdrag att analysera Delmis genomslag. Återrapportering sker dels vid nästa kommittésammanträde, dels under hösten 2019.

7) Förslag till ny graf till Migration i siffror
Genomgång av förslag till ny graf till Migration i siffror. Återkoppling vid nästa kommittésammanträde.

8) SOU 2018:79 återkoppling
Kommitténs synpunkter på SOU 2018:79, Betänkandet om en sammanslagning av analys- och utvärderingsmyndigheter, har lämnats till Finans­departementet.

9) Budget och planerade publikationer 2019 och 2020
kanslichef redogjorde för budgeten 2019 och 2020.

10)Dubbelt oberoende
Frågan om dubbelt oberoende vid publicering av rapporter som kansliet skriver eller är redaktör för diskuterades.

11) Övriga frågor

12) Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.