Kommittésammanträde tisdagen den 21 maj 2019

Närvarande (kommittén): Joakim Palme (ordförande), Kerstin Brunnberg, Åsa Carlander Hemingway, Pieter Bevelander och Olof Åslund.

Närvarande (kansliet): Caroline Tovatt (tf. kanslichef), Henrik Malm Lindberg, Åsa Holmquist, Constanza Vera-Larrucea, Sara Thalberg, André Asplund, Iris Luthman, och Freja Skytt.

Dagordning

1) Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöter och kansli välkomna.

2) Godkännande av föregående sammanträdesprotokoll
Kommittén godkände protokollet från föregående möte 2019-03-19.

3) Godkännande av dagordning
Kommittén godkände dagordningen.

4) Information från kansliet
Tf. kanslichef Caroline Tovatt redogjorde för Delmis rapporter, seminarier och utåtriktade verksamhet under våren och framöver, samt Delmis samarbeten, nätverk, och hemsida. Tovatt redogjorde även för mötet med Justitiedepartementet samt Statskontorets granskning av analysmyndigheterna.

5) Synopsis: ”Ungas uppväxtvillkor och integration”
Kommittén godkände kansliets förslag på kapitel till antologin ”Ungas uppväxtvillkor och integration”.

6) Kommunikationsbyrån Gullers analys av Delmis genomslag
kanslichef Caroline Tovatt presenterade Gullers analys av Delmis genomslag. Resultaten visar att Delmi når sina tre viktigaste målgrupper, media/allmänheten, forskning/utbildning och beslutsfattare. Analysen visar även att Delmi når ut såväl i Stockholm som i övriga landet.

Kommittén efterfrågade återkommande information om antal nedladdningar av Delmis rapporter på Kommittésammanträdena, under punkten information från kansliet.

7) Förslag på jävspolicy
Kansliet ska göra vissa justeringar i det förslag som presenterades, bland annat lyfta ut de delar som inte direkt berör jäv, och återkomma med ett nytt förslag till nästa styrelsemöte.

8) Dubbelt oberoende
Kommittén godkände kansliets förslag på skrivning i rapporter där kansliet är författare eller redaktörer.

9) Per capsulam-beslutet från 29–30 april
Kommittén beslutade att tjänstledig kanslichef vid lanseringstillfällen av rapporten ”Bridging the gaps” får eventuell resa och logi betald, samt ett arvode på 3000–4000 SEK. Om det blir aktuellt med resa i samband med kunskapsöversikten om kontrollpolitik gäller avtalet. Vid övriga eventuella resor där det är lämpligt att tjänstledig kanslichef deltar delegeras beslut om ersättning till Kommitténs ordförande.

10) Övriga frågor
Höstens kommittésammanträden kommer att äga rum 10 september och 19 november.

11) Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.