Kommittésammanträde tisdagen den 10 september 2019

Närvarande (kommittén): Joakim Palme (ordförande), Pieter Bevelander och Olof Åslund.

Närvarande (kansliet): Kristof Tamas (kanslichef) Caroline Tovatt (bitr. kanslichef), Henrik Malm Lindberg, Åsa Holmquist, Constanza Vera-Larrucea, Sara Thalberg, André Asplund, Iris Luthman, Simone Msgina, Eleonor Nakunzi.

Dagordning                        

1) Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöter och kansli välkomna.

2) Godkännande av föregående sammanträdesprotokoll
Kommittén godkände protokollet från föregående möte 2019-05-21.

3) Godkännande av dagordning
Kommittén godkände dagordningen och lade till förslag på nytt datum inför nästa styrelsemöte.

4) Information från kansliet
Kanslichef Kristof Tamas (KT) tackade kansliet för det goda arbetet under tiden han varit borta. Kanslichefen redogjorde för Delmis budget. Kanslichefen fick i uppdrag att ta fram en Twitter-policy som diskuteras vid nästa styrelsemöte.

Iris Luthman redogjorde för hemsidans statistik. Delmis besökare finns framförallt i Sverige och de flesta besöken äger rum strax efter en rapportlansering.

KT informerade om ett framgångsrikt seminarium med Bob Lucas. Det nämndes även att Henrik Malm Lindberg blivit intervjuad av Sverige Radio om svensk migrationspolitik i ett historiskt perspektiv vilket också gick mycket bra.

5) Jävspolicy
Kommittén godkände det av kansliet uppdaterade förslaget på jävspolicy.

6) Graf till Migration i siffror
Caroline Tovatt (CT) redogjorde för en uppdaterad graf till Migration i siffror. Christine Östlund informerade om problem med källhänvisningarna i Demigs data. Beslut: Kansliet fullföljer uppdateringen och publicerar korrigerade uppgifter på Delmis hemsida samt informerar Demig om bristerna i deras data.

7) AMIF-ansökan
CT informerade om att AMIF beviljat stöd för projektet Återvändande och återintegration. Stödet täcker 90% av projektets kostnader. CT redogjorde för AMIF-ansökan. Styrelsen kommenterade projektets målgrupp och metodologi. Kommittén gratulerade kansliet till framgångarna med ansökan och tackade för allt arbete som ligger bakom.

8) Arbetsordningen
Kommittén diskuterade arbetsordningen inom kansliet ht 2019 mot bakgrund av den nya tjänstestrukturen med en biträdande kanslichef och de förändrade krav som kommer med att härbärgera AMIF-projektet.

KT redogjorde för sitt förslag på inriktningen av en reformerad arbetsordning inklusive arbetsfördelning mellan kanslichef och biträdande kanslichef. AMIF-projektet innebär en ny budget, en stor arbetsbörda och en ny fördelning av arbetet på kansliet.

Beslut: Ny avstämning med en skriftlig och mer detaljerad redogörelse för arbetsordningen föreslås vara ordföranden tillhanda senast i mitten på oktober och kan då användas som underlag för arbetet med ett förslag till nästa kommittésammanträde.

9) Övriga frågor
Förslag att flytta nästa sammanträde till 20 november.