Kommittésammanträde onsdagen den 20 november 2019

Närvarande (kommittén): Joakim Palme (ordförande), Kerstin Brunnberg, Åsa Carlander Hemingway, Annika Sundén, Pieter Bevelander och Olof Åslund.

Närvarande (kansliet): Kristof Tamas (kanslichef), Caroline Tovatt, Sara Thalberg, Henrik Malm Lindberg, André Asplund, Constanza Vera-Larrucea, Åsa Holmquist, Eleonor Nakunzi, Pierre Bodin och Raoul Galli.

Dagordning

1) Mötets öppnande
Ordförande (JP) öppnade mötet och hälsade ledamöter och kansli välkomna.

2) Godkännande av föregående sammanträdesprotokoll
Kommittén godkände protokollet från föregående möte 2019-09-10.

3) Godkännande av dagordning
Kommittén godkände dagordningen och lade till en punkt (3a) nya datum för kommande kommittésammanträden 2020.

3a) Datum för kommittésammanträden år 2020
Kommittén beslutade att: vårens första sammanträdet ska hållas onsdagen den 4 mars på eftermiddagen kl. 13-16. Vårens andra sammanträde ska hållas torsdag den 28 maj heldag. Höstens första kommittésammanträde ska hållas onsdag den 23 september på eftermiddagen kl. 13-16 och höstens andra sammanträde ska hållas torsdag den 26 november på förmiddagen kl. 9-12.

4) Information från kansliet
Kanslichefen Kristof Tamas (KT) informerade om de nya rekryteringar som skulle göras och en rekrytering som är klar, Diana Sarbast som är administratör och kommunikatör. KT och JP informerade gemensamt om mötet med justitieminister Morgan Johansson om Delmis framtid.

KT informerade om en gemensam skrivelse från kanslicheferna vid de tre kommittéer: ESO, EBA och Delmi, som lyder under samma villkor. Skrivelsen till förvaltningschefen lyfte några aspekter av kommittéernas ansvar och stödstrukturer.

KT informerade därtill om Delmis verksamhet där AMIF-projektet runt återvändande håller på att lanseras vilket inkluderar en referensgrupp och där ett större uppstartsmöte ska hållas den 13-14 februari. Därutöver informerades om våra nya publikationer.

5) Delmis budget 2019 och 2020
Delmis ekonomi och budget för 2019 och 2020 behandlades. I och med de tilldelade medlen från AMIF behövs ett särskilt kostnadsställe på justitiedepartementet. Delmis årsredovisning har skickats in till Justitiedepartementet.

6) Delmis arbetsordning
Kommittén diskuterade Delmis nya föreslagna arbetsordning med anledning av att det numer finns en biträdande kanslichef samt ett AMIF-finansierat projekt på plats. Förslaget är inspirerat av ESO:s arbetsordning och utarbetat av kanslichefen enligt beslut från föregående kommittésammanträde.

Bland annat diskuterades krishanteringen där både kommitténs ordförande och kanslichefen har ett delat ansvar och ska samordna agerandet. Ordföranden har ansvar att förmedla information inom kommittén och kanslichefen att förmedla information inom kansliet.

Arbetsordningen godkändes med två ändringar.

7) Delmis internationella strategi
KT redogjorde för Delmis internationella strategi och de strategiska principer vi kan nyttja för vårt arbete och pekade på några exempel på forskare vi lyckats attrahera som författare av Delmi-rapporter. Kommittén beslutade att till den internationella strategin också lägga till en punkt om att redovisning av internationella resor ska ske i form av en reserapport.

8) Delmis twitterstrategi
KT redogjorde för Delmis twitterstrategi och kommittén godkände densamma.

9) Presentation av Uppsala Migration Lab
Olof Åslund presenterade Uppsala Migration Lab vilket är en satsning Uppsala universitet gör på migration och arbetslivsfrågor i en ny forskningsmiljö.

10) Övriga frågor

11) Mötets avslutande
Mötet avslutades av ordföranden Joakim Palme som tackade ledamöterna för visat intresse.