Kommittésammanträde onsdagen den 4 mars 2020

Närvarande (kommittén): Joakim Palme (ordförande), Kerstin Brunnberg, Åsa Carlander Hemingway, Annika Sundén och Olof Åslund.

Ej närvarande (kommittén): Pieter Bevelander, som anmält förhinder.

Närvarande (kansliet): Kristof Tamas (kanslichef) Caroline Tovatt (btr. kanslichef), André Asplund, Pierre Bodin, Henrik Malm Lindberg, Åsa Holmquist, Diana Sarbast, Daniel Silberstein, Sara Thalberg, Jens Willgård.

Gästande: Lina Nyberg, Statskontoret

Dagordning

1) Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöter och kansli välkomna.

2) Godkännande av föregående sammanträdesprotokoll
Kommittén godkände protokollet från föregående möte 2019-11-20.

3) Godkännande av dagordning
Kommittén godkände dagordningen.

4) Information från kansliet
Kanslichef redogjorde för personalförändringar och verksamheten.

Kanslichef bjuder in Sidas GD Carin Jämtin till nästa kommittésammanträde den 28 maj.5)

5) Delmis framtid

1. Projektbalans
Kanslichef redogjorde för Delmis projekt 2020 (2021) och att Delmi nu väntar på besked om förlängt förtroende och därför snart behöver inventera verksamheten, både slutförda och pågående projekt.

2. Heldagsmötet den 28 maj

Beslut: kansliet får i uppdrag att ta fram underlag till kommande kommittésammanträde den 28 maj, innehållande:

En tidslinje med framtida händelser (utredningar, kommittéer, val etc) kopplat till kommande rapporter/seminarier;
En utvärdering av rapportportföljens balans, genomslag, policyrelevans, samt projektledtider och arbete med att täcka in tematiska områden och sprida kunskap;
Punkter över vad kommittén ska tänka på och bidra med vid sammanträdet i maj, inte bara i fråga om innehåll utan även rörande arbetssätt som kan vara i behov av förändring.
En sammanställning av hur medarbetarna vid kansliet fördelar sin arbetstid (arbetssysslor och dessas utsträckning) samt en, av kansliets medarbetare, genomförd arbetsmiljöenkät, och;
En översikt över budgetfördelningen gällande Delmi och AMIF 2020-2021.

6) Lina Nyberg (Statskontoret)
Dragning av rapporten ”Udda fåglar i kommittéväsendet: En studie av otraditionella kommittéer”.

7) Kommitténs ansvar: tillägg i arbetsordningen
kanslichef och kanslichef informerade om mötet med Förvaltningen. Kommittén ifrågasatte rimligheten att ledamöterna kollektivt skulle inneha arbetsmiljöansvaret vid Delmi.

Beslut: Kommittén accepterar ej tillägg i arbetsordningen gällande kommitténs kollektiva arbetsmiljöansvar. Ordförande får i uppdrag att meddela detta till Förvaltningen, möjligtvis tillsammans med ordförande från EBA och ESO, och i relation till huvudman och ansvariga jurister.

Beslut: Kanslichef får i uppdrag att samverka med kanslichefer från EBA och ESO gällande en ordning för hantering av lagen om offentlig förvaltning, framförallt i förhållande till utlämning av handling.

Beslut: Kansliet får i uppdrag att lista stödfunktioner som Kommittéservice bör tillhandahålla Delmi (EBA och ESO). 

8) AMIF
Btr. kanslichef uppdaterade kommittén om AMIF-projektet. Projektet går som planerat, avtal med underleverantör är påskrivet, intyg skrivna och förstudien ska rapporteras den 10 mars.

9) Övriga frågor
Inga övriga frågor.

10) Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.