Kommittésammanträde torsdagen den 28 maj 2020

Närvarande (kommittén): Joakim Palme (ordförande), Kerstin Brunnberg, Åsa Carlander Hemingway, Annika Sundén, Pieter Bevelander och Olof Åslund.

Närvarande (kansliet): Kristof Tamas (kanslichef) Caroline Tovatt (btr. kanslichef), André Asplund, Pierre Bodin, Åsa Holmquist, Henrik Malm Lindberg, Diana Sarbast, Daniel Silberstein, Sara Thalberg, Constanza Vera Larrucea och Jens Willgård.

Gästande: Johan Olsson, Justitiedepartementet

Dagordning

1) Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöter och kansli välkomna.

2) Godkännande av föregående sammanträdesprotokol
Kommittén godkände protokollet från föregående möte 2020-04-03. I anslutning till punkt 7 i föregående protokoll rapporterade ordförande att han tagit frågan vidare och fått den diskuterad med oberoende juridisk expertis. Slutsatsen är att arbetsmiljöansvaret ligger full ut på samtliga ledamöter i kommittén. På sikt kan det bli aktuellt att ansöka om dispens men under rådande pandemi-läge är det nödvändigt att finna en annan om än möjligen temporär lösning. Ett första steg att formulera en delegationsordning för att praktiskt hantera kommitténs arbetsmiljöansvar.

Beslut: Delmi justerar arbetsordningen på sidan 2, sista stycket innan avsnitt 2.2, nytt stycke:

”Arbetsmiljöansvaret för kansliet innehas av kommittéledamöterna kollektivt. Kommittén delegerar mellan sina sammanträden det övergripande arbetsmiljöansvaret till ordförande som vid varje kommittésammanträde avger en lägesrapport. Ordförande säkerställer att återkommande mätningar av arbetsmiljön genomförs, rapporteras och återförs i kansliets verksamhet. Ordförande ansvarar även för att problem som identifierats på annat sätt åtgärdas på kansliet. Ordföranden delegerar till Kanslichefen att ansvara för det dagliga arbetet med att säkerställa en god arbetsmiljö och denne rapporterar under perioden mellan kommittésammanträdena till ordföranden.”

3) Godkännande av dagordning
Kommittén godkände dagordningen.

Ordförande gjorde en förändring i dagordningen där punkt 3a. lades till med rubriken ”Arbetsmiljömätning”.

a. Arbetsmiljömätning
Johan Olsson (Justitiedepartementet) informerade om att leverantören Avonova erbjuder kartläggningar av arbetsmiljön med hjälp av semistrukturerade intervjuer med medarbetarna.

Beslut: Avonova ska så snart som möjligt genomföra en kartläggning av arbetsmiljön och utifrån resultatet föreslå eventuella åtgärder.

4) Information från kansliet

  • Utvärdering från JU

Ordförande konstaterade att utvärderingen var positiv till Delmis verksamhet och att det funnits goda skäl till detta. Han tackade särskilt kanslichefen och biträdande kanslichefen för det omfattande arbete som lagts ner på att ta fram ett mycket bra underlag till utvärderingen.

  • Verksamheten under Covid19 pandemin

Kanslichef redogjorde för hur Covid19 har påverkat Delmis möjligheter att arrangera seminarier och föreslog webinarier och/eller en podcast som alternativ.

Beslut: Kansliet får i uppdrag att ta fram underlag för Delmis utåtriktade verksamhet, webinarium och podcast, med förslag på hur Delmis aktiviteter kan bedrivas under hösten 2020.

  • Översikt över budgetfördelningen Delmi/AMIF 2020–2021

Kanslichef informerade om Delmis budgetfördelning och att det finns budgetutrymme att investera i nya projekt.

5) En nulägesbeskrivning av Delmis verksamhet och genomslag
Kanslichef presenterade utvärderingen av Delmis verksamhet och genomslag över tid.

i. Rapportportföljens balans, 2014–2021

Kanslichef uttryckte att en Kunskapsöversikt kan vara första steget i en undersökning som kan leda till ett mer djupgående projekt samt att uppdelningen mellan temaområdena Samhälle och Demokrati bör tydliggöras. 

ii. Delmi i media 2014–2020

Kanslichef informerade om Delmis mediegenomslag, vilka år som verksamheten har fått störst spridning och vilka rapporter som har fått mest uppmärksamhet.

iii. Nerladdade rapporter 2017–2020

Bitr. Kanslichef upplyste om statistiken för Delmis avslutade projekt och de rapporter som har haft flest nedladdningar.

iv. Ledtider för projekt/KÖ/PB 2014–2020

Bitr. Kanslichef beskrev att ledtiderna för projekt har blivit längre på grund av att rapporterna har blivit mer omfattande, att kansliet arbetar med fler rapporter samtidigt och att det har tillkommit mer administrativt arbete.

v. Tidslinje för migrationsrelaterade händelser

Bitr. Kanslichef berättade om framtida händelser kopplade till Delmis kommande rapportsläpp.

vi. Migrationspolitiska utredningen

Ledamöterna och kansliet diskuterade den Migrationspolitiska utredningens förslag som tillkännages i augusti och hur Delmi kan bidra till debatten med underbyggd forskning.

Beslut: Kommittén beslutade att kansliet får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en podcast-serie kopplad till den migrationspolitiska utredningen skulle kunna utformas.

6) Kommittén diskuterar Delmis framtid
Kommittén delade med sig av sina reflektioner angående Delmis uppdrag, vilken roll som kansliet och kommittén ska ha, samt vilken typ av publikationer Delmi bör ge ut.

a. Punkter som kommittén ska tänka på
Ledamöterna håller med den värdering som gjorts i mötesunderlaget  att Delmis styrka är att tillgängliggöra forskning på migrationsområdet för den bredare allmänheten och bidra till att debatten blir mer faktabaserad.

i. Arbetssätt i behov av förändring

Ledamöterna diskuterade hur Delmi bör bedriva det fortsatta arbetet mot bakgrund av det förlängda mandatet.

Beslut: Kansliet får i uppdrag att fundera på hur Delmi kan utveckla arbetet med Kunskapsöversikter.

Beslut: Kansliet får i uppdrag att identifiera reformområden som bättre skulle kunna analyseras och utvärderas.

Beslut: Kansliet får i uppdrag att undersöka vilka aktörer som Delmi skulle kunna samarbeta med för att göra en större datainsamling.

 ii. Sammanställning av arbetssysslor

Kansliets fördelning av arbetstid diskuterades utifrån resultatet av sammanställningen av arbetssysslor.

Beslut: Kansliet har fått i uppdrag att fundera över arbetsfördelningen på kansliet och bland ledamöterna, samt om ansvarsområdena bör förändras utifrån de tre arbetssätten: översikter, reformutvärdering och ny kunskapsinhämtning.

 iii. Nya studier och arbetssätt

Den internationella dimensionen av Delmis verksamhet diskuterades kopplat till framtida studier och ämnen som är viktiga att belysa.

Beslut: Kansliet får i uppdrag att skriva en synopsis med konkreta förslag på hur en utvärdering av gymnasielagen skulle kunna utformas. Detta ska helst vara klart innan kommittésammanträdet i september 2020 så att kommittén kan fatta beslut per capsulam.

Beslut: Kansliet får i uppdrag att skriva en synopsis för en ny studie, som syftar till att överbrygga klyftan mellan politik och forskning, liknande Bridging the Gaps, och hur den skulle kunna utformas. Synopsis ska vara klart till kommittésammanträdet i september.

Beslut: Kansliet får i uppdrag att fundera kring vilka typer av studier som Delmi skulle kunna göra om Covid19 på migrationsområdet samt tänkbara frågeställningar.

Beslut: Ledamöterna får i uppdrag att stötta kansliet i deras arbete att ta fram underlag till kommande kommittésammanträde i september, samt undersöka följande:

  • Pieter Bevelander, ska undersöka hur Handbooks kan användas till kunskapsöversikter.
  • Olof Åslund, ska se över hur översiktsartiklar i vetenskapliga tidskrifter skulle kunna användas.
  • Annika Sundén och Kerstin Brunnberg, ska fungera som bollplank inom Covid19-frågan till kansliet.
  • Kerstin Brunnberg ska stötta kansliet när det gäller alternativa digitala vägar för att sprida kunskap.
  • Åsa Carlander Hemingway, ska fundera över olika lagutrymmen när det kommer till den migrationspolitiska utredningen och hur det kan organiseras i en utvärdering. Hon ska även fungera som bollplank till kansliet för underlaget till nästa möte.
  • Ordförande och Pieter Bevelander ska tillsammans fundera över datainsamling av policynära frågor i reformpaketet, inklusive gymnasielagen.

7) Övriga frågor
Inga övriga frågor.

8) Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas 2020-09-23.

Beslut: Kommande kommittésammanträde, 2020-11-23, kommer att vara ett heldagsmöte.

9) Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.