Kommittésammanträde onsdagen den 22 september 2021

Närvarande (kommittén): Joakim Palme (ordförande), Annika Sundén, Kerstin Brunnberg, Olof Åslund, Pieter Bevelander, Anna Lindblad, Göran Holmqvist.

Närvarande (kansliet): Henrik Malm Lindberg (tf. Kanslichef) André Asplund, Constanza Vera-Larrucea, Daniel Silberstein, Diana Sarbast, Sara Thalberg, Suzanne Planchard, Åsa Holmquist och Embla Holmgren.

Sammanträdet hålls i Furiren, Garnisonen, och digitalt.

Dagordning

1) Mötets öppnande

Ordföranden öppnar mötet och hälsar kommitté och kansli välkomna.

i. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkänns

ii. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns

2) Välkomnande av

praktikant på Delmi Embla Holmgren,
ny tf. kanslichef Henrik Malm-Lindberg,
nya ledamöter Anna Lindblad & Göran Holmqvist.

3) Delmis dubbla oberoende

Kansliet presenterar förslag att lägga till serien ”Research Brief” samt ”One-pager” med nya arbetsformer i publikationen både för att förtydliga oberoendet och för att skapa bättre arbetsformer.
Beslut: Delmi ska arbeta mer med det dubbla oberoendet och förtydliga detsamma, bland annat genom att lyfta fram författarna som avsändare. Kommittén beslutar att fortsätta använda Policy Brief-formatet. Kansliet ska ta fram ett underlag för ”One-pager” och hur ett sådant kan se ut. Kommittén tycker att Policy Brief är ett bra komplement till rapporter och kunskapsöversikter, men kansliet ska se över hur processen kan förenklas.

4) Information från kansliet

Kansliet presenterar en utvärdering av genomfört arbete kring webinarier, podcast och den nya tillgänglighetsanpassade hemsidan. Kansliet föreslår ytterligare en säsong av podden och har inkluderat förslag på avsnitt. På planeringsdagen diskuterades behovet av medieträning för kansliet och vikten av att arbeta preventivt. Vidare menade kansliet att man borde uppmuntra författarna att arbeta mer utåtriktat och bland annat beskriva hur de planerar att sprida studien. I och med nya riktlinjerna kring social distansering så avser kansliet att arrangera fysiska seminarier under hösten.
Beslut: Kommittén föreslår att inleda en till säsong av podden med Ann-Louise Rönestål Ek som programledare, men även andra personer kan fungera i rollen som programledare. Efter denna beslutade säsong ska podden utvärderas för att se vilka kanaler som det utåtriktade arbetet ska inrikta sig på.

5) Arbetsmiljön på kansliet

T.f. kanslichef redovisar handlingsplanen kring arbetsmiljön. RK har uppdaterat arbetsmiljöplanen för 2020/2021 vilket inkluderats i Delmis handlingsplan. På planeringsdagen diskuterade kansliet arbetsmiljön utifrån denna handlingsplan och identifierade risk/friskfaktorer. Arbetstoppar ansågs vara en riskfaktor, vilket bör tas i beaktande när nya projekt startas upp. Olika redskap för att undvika stockning av projekt diskuterades, det ska vara tydligt vilka projekt som har deadline när på ett överskådligt sätt. Vidare diskuterades otrygga anställningar, både för de som har tillfälliga kontrakt samt att det inte finns en trygghet för de anställda i den händelse att Delmi läggs ner. Friskfaktorer som nämndes var ”vi-känslan”, vilket försvårats av pandemin, men att det finns goda förutsättningar att den ska återskapas efter pandemin. Kontinuerlig kompetensutveckling ansågs vara en viktig friskfaktor och att möjligheterna till sådan behöver säkerställas. Flexibilitet till hemarbete var en annan viktig fråga som lyftes. Kansliet har regelbundna diskussioner internt och t.f. kanslichef har löpande diskussioner med ordföranden.

6) Lägesrapport pågående projekt

Tf. kanslichef redovisade aktuella pågående projekt och potentiella/planerade projekt. Det finns 11 pågående projekt som är planerade att lanseras HT21 samt VT22. Häribland fanns tre återstartade Policy Brief:s samt en nystartad ”avhandlingsnytt” om utbildning och segregation. Det finns planer på ett tredje projekt på temat återvändande och här noterades att utlysningsdatumet hos AMF-fonden har flyttats fram till våren 2022.

7) Utlysning: lägesrapport

Kansliet fick inte in ansökningar på utlysningarna: ”Kunskapsöversikt HBTQ-personer och asylprocesser” samt ” Skuggsamhället”. Kansliet presenterar ansökan till ”Komparativa studie, skyddssökande” från Vladislava Stoyanova och Eleni Karageorgiou som kansliet förordar att kommittén godkänner med tillägget att studien deadline flyttas fram från författarnas ursprungliga tidsplan. Även med en senare deadline lanseras rapporten fortfarande innan valet vilket var syftet med projektet. Kansliet presenterar ansökningar till covid-19 och migration där man avser att bifalla Timothy Heleniaks ansökan.
Beslut: Kommittén beviljar ansökan från Vladislava Stoyanova och Eleni Karageorgiou och föreslår att den ursprungliga tidsplanen som författarna föreslagit används så att rapporten kan lanseras innan sommaren. Anna Lindblad är ansvarig ledamot för rapporten. Kansliet ska återkomma med synopsis kring covid-19 och arbetskraftsmigration till nästa kommittésammanträde. Om förslag inkommer kring de båda utlysningar där Delmi inte fick in några ansökningar så kan kansliet ta dessa vidare.

8) Information från kansliet om ekonomi och budget

Vid förra kommittésammanträdet beslutades att en avstämning av budgeten skulle göras till sammanträdet 22/9 för att avgöra hur återstående medel ska disponeras. T.f. kanslichef presenterar budgeten och ett möjligt utfall som pekade på ett överskott för 2021. Databasen Gallup World Poll presenteras.
Beslut: Kommittén ger godkännande för inköp av data från Gallup World Poll till en kostnad av 30,000 USD. Förutsättningarna är att vi får tillgång till 2022 års data och det finns en fruktbar projektbeskrivning för att nyttja datan. Kommittén och kansliet ska överväga hur 2021 års resurser ska nyttjas med förslag på nya projekt, men utan att kansliet överbelastas. För projektet skuggsamhälle föreslås att omdefiniera projektet med fokus på metodfrågan för att fånga upp andra möjliga författare.

9) Övriga frågor

Kansliet har fått in en förfrågan om Delmi ska ta ledarskap för ett HORIZON-projekt.
Beslut: Delmi har inte kompetensen in-house, det riskerar att konkurrera ut annan kärnverksamhet och passar inte Delmis verksamhet. Förfrågan avslås.

10) Mötets avslutande

Datum för nästa kommittésammanträde bestämdes till 25/11 mellan 9 och 16.