Kommittésammanträde måndag 22 november 2021

Närvarande (kommittén): Joakim Palme (ordförande), Annika Sundén, Kerstin Brunnberg, Olof Åslund, Pieter Bevelander, Anna Lindblad, Göran Holmqvist.

Närvarande (kansliet): Henrik Malm-Lindberg (tf. Kanslichef) André Asplund, Constanza Vera-Larrucea, Daniel Silberstein, Diana Sarbast, Sara Thalberg, Åsa Holmquist och Embla Holmgren.

Dagordning

1) Mötets öppnande
i. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Mötesprotokoll godkänns

ii. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns

2) Information från kansliet
Kansliet redogjorde för det aktuella ekonomiska läget och en kort diskussion följde om användningen av de återstående medlen. Kansliet presenterade därefter en budgetprognos för 2022. Ett mindre utrymme behövde nyttjas för att ställa om från webb- och hybrid-baserade seminarier och möten till fysiska. Andra, uppstartsrelaterade eller engångskostnader kommer att minska eller försvinna 2022. Budgetprognosen för 2022 visade att ett litet utrymme för ytterligare projekt finns tillgängligt och utrymmets storlek beror i hög grad av personalläget.

Kansliet redogjorde för pågående och avklarade projekt. AMIF-projektets genomförande har fått särskilt stort beröm från den ansvariga enheten för EU-fonderna, Funktionen för fonderna. Denna har uppmuntrat Delmi att ansöka om AMIF-medel även för kommande programperiod 2021-2027. Delmi avser att pröva möjligheten att ansöka.

Ännu hade ingen fruktbar projektbeskrivning eller lämplig forskarkonstellation identifierats för att kunna fullfölja inköpet av Gallup-data, men kansliet letar vidare. Kansliet för fortsatt dialog med potentiella författare för ett projekt om skuggsamhället.
Kansliet förklarade att det inte fanns något mervärde i att ta fram en ”One-pager”.

Jonas Hinnfors och Ann-Cathrine Jungar har inkommit med en projektansökan, men för sent för att kunna behandlas vid det aktuella kommittésammanträdet. Beslut fattas per capsulam, efter kansliets beredning.

Kansliet redogjorde för Delmis kommunikativa arbete. Delmis hemsida hade över 55 000 besök i juni jämfört med ca 13 000 besök per månad i normala fall. Delmi har under året fasat in nya mallar för produktserien, som bättre ska leva upp till kraven för tillgänglighetsdirektivet.
Beslut: Kansliet får i uppdrag att lyfta fram författarnamnet tydligare på Policy Briefs som del i att ytterligare tydliggöra det dubbla oberoendet.

Nya poddavsnitt har spelats in under hösten, i vilka Diana Sarbast bistått programledaren Ann-Louise Rönestål-Ek. Ett av tre specialavsnitt med Mats Bergstrand har även spelats in under hösten för sändning 2022. Kommitténs ledamöter diskuterade podden och dess innehåll och gav uttryck för att den bör utvärderas. En utvärdering bör dock göras utan att ta med de tre specialavsnitten där kända gäster deltar då dessa inte kan sägas återspegla Delmi-poddens normala format.
Beslut: Delmis podd ska utvärderas inför nästa kommittésammanträde för vidare beslut i frågan.

Kansliet informerade om det pågående arbetsmiljöarbetet. Daniel Silberstein har blivit utsedd till skyddsombud/arbetsmiljöombud och fått introduktion av RKs huvudskyddsombud. Ett flexibelt men inte helt fritt förhållningssätt till hemarbete tillämpas på kansliet. Kansliet får i medskick av kommittén att se till att hemarbetet tillämpas regelrätt.

3) Framåtblickande perspektiv på Delmis verksamhet
Diskussion om hur Delmi kan fortsätta leverera mot sitt uppdrag, sitt kommittédirektiv; att på bästa sätt ta tillvara och förädla den ökande samlingen forskning som numer existerar inom migrationsområdet; identifiera och fylla kunskapsluckor, och inte bara förmedla utan även bygga ny kunskap.

4) Sofia Östmark och Daniel Ramse gästar sammanträdet
Sofia Östmark (enhetschef Ju MIG) och Daniel Ramse (Delmis nya kontaktperson på Ju) gästade kommittésammanträdet och introducerade den nya migrationsenheten på Justitiedepartementet och gav en nulägesbeskrivning av aktuella migrationspolitiska frågor som departementet arbetar med.

5) Framåtblickande diskussion om Delmis verksamhetsplanering 2022
Framåtblickande diskussion med särskilt fokus på spännande områden att bevaka och särskilt intressanta ämnen som skulle kunna lämpas sig för potentiella projekt med start under 2022.

6) Framåtblickande diskussion om Delmis verksamhetsplanering 2022-25
Framåtblickande diskussion forts. men med fokus på perioden 2023-2025.

7) Beslutspunkter för godkännande
Delmi hade tidigare fått en förfrågan från en grupp forskare vid EUI om att representera Sverige vid en Technical Support Instrument (TSI)-ansökan runt resiliens i hälso- och sjukvårdssektorn och kansliet hade arbetat med en ansökan. Administrationen av projektet inom TSI, för den händelse Delmis ansökan godkänns, kunde dock vara arbetskrävande.
Beslut: Kommittén beslutade att kansliet endast ska gå vidare med en TSI-ansökan om Justitiedepartementet finansierar en heltidstjänst under projekttiden.

Kommittén hade i de utskickade handlingarna fått förslag på ändringar i arbetsordningen för övervägande:
Beslut: Kommittén godkände ändringar i Delmis arbetsordning.

Kommittén hade förelagts en ansökan om projektmedel för projektet Utvecklingen av rädsla för brott och invandring i svenska kommuner 1999-2021, från Jerzy Sarnecki, Sofia Wikman och Lars Westfelt
Beslut: Kommittén avslog ansökan om projektmedel för detta projekt.

8) Övriga frågor
Arbetet med att identifiera forskare som skulle kunna undersöka flyttbenägenheten utifrån Gallupdata och koppla det till annan statistik:
Beslut: Kansliet får i uppdrag att fortsätta arbeta vidare i sökandet efter forskare som skulle kunna vara intresserade av att använda Gallupdata för ett lämpligt Delmi-projekt.

9) Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade ledamöter och kansliet. Datum för nästa kommittésammanträde fastslogs till 14 mars 2022, 13:00-16:00.