Kommittésammanträde tisdag 22 november 2022

Närvarande (kommittén): Joakim Palme (ordförande), Kerstin Brunnberg, Anna Lindblad, Matz Dahlberg, Göran Holmqvist och Pieter Bevelander (via zoom första hälften av mötet).

Närvarande (kansliet): Henrik Malm Linberg (t.f. kanslichef), Constanza Vera-Larrucea, Anna Hammarstedt, Iris Luthman (via länk), Suzanne Planchard, Åsa Holmquist, och Lisen Löwstedt.

Dagordning

1) Mötets öppnande

Joakim Palme öppnar mötet och hälsar deltagarna välkomna. Kommittén godkände protokollet från föregående möte 2022-09-14.

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med en korrigering: Information om kommande aktivitet inför EU-ordförandeskapet lades efter besöket av Sophia Metelius.

2) Information från kansliet

a) Budget
T.f. kanslichefen Henrik Malm Lindberg presenterar Delmis aktuella ekonomi och budgetläget. Lönerna i kansliet var något lägre än budgeterat eftersom tillsättningen av ny kanslichef dragit ut på tiden. Delmi har ett budgetutrymme innevarande år på ca. 800 000 SEK som då kan användas för olika ändamål.

b) Lägesrapport för pågående projekt och övrig verksamhet
T.f. kanslichef ger en översikt kring Delmis aktuella och planerade respektive potentiella projekt. Två projekt i form av kunskapsöversikter har avslutats sedan förra kommittésammanträdet: Nyanländas integration och Klimatförändringar och migration. Underlagsrapporten som skett i samverkan med EBA om avräkningar av biståndet är också färdigställd. En kunskapsöversikt, Migration och religion, är godkänd och lanseras i februari 2023, en policy brief om kommunala integrationsinsatser är också godkänd för publicering. Delmi har sju pågående projekt och de flesta lanseras under hösten eller våren 2023. Beslutet kring ansökan om återvändande, som externfinansieras av AMIF, förväntats i december.

c) Kommunikation
Biträdande utredningssekreterare Suzanne Planchard ger en översikt av Delmis kommunikationsinsatser, såväl de redan gjorda som kommande aktiviteter kring Vetenskapsrådet (VR) och Brysselbesök. Flera aktiviteter gjordes i samband med lanseringen av Klimatförändringar och migration där kansliet mobiliserat ett lanserings/disseminerings-team:

• Journalistlunch med två deltagare (SvD-artikel som resultat).
• TT publicerade en text som togs in av 36 tidningar.
• En poddcast och en video-inspelning.
• Ett evenemang men Föreningens för utvecklingsstudier (FUF) som samlade 18 studenter.
• Ett lanseringsseminarium med ca 40 deltagare.
• Ett rundabordssamtal på Migrationsverket.

d) Hur når vi ut?
T.f. kanslichef gav en uppföljning av hur Delmi når ut i landet samt en handlingsplan för att nå nya målgrupper. Delmi har en relativt stor exponering utanför Stockholm och bjuds regelbundet in till evenemang och aktiviteter. Lanseringsseminarier sker dock oftast i Stockholm. Fem punkter har tagits fram som del av en handlingsplan.
Beslut: Kommittén ställde sig bakom kansliets handlingsplan för att nå ut bättre till beslutsfattare och allmänhet även utanför Stockholm.

e) Information om kommande aktiviteter inför EU-ordförandeskapet
Utredningssekreterare Anna Hammarstedt informerar bl.a. om att EU-fliken finns uppe på Delmis hemsida, att Delmi samarrangerar ett seminarium om Ukraina den 25/11 med EBA och ESO. Inför våren är tre nya policy briefs inplanerade samt en halvdagskonferens, tre poddar och ett EU-quiz.

3) Besök av Sophia Metelius statssekreterare vid Arbetsmarknadsdepartementet

Information från kommittén och information från statssekreteraren om den framtida politiken för integration med efterföljande diskussion.

4) Återkoppling arbetsmiljö

T.f. kanslichef informerade de arbetsmiljödiskussioner som förts på kansliet. Här diskuterades hur kommittén ska kunna vara behjälplig i kommunikation till författare bl.a. om deadlines i projektcykeln för att på detta sätt också minska risken för arbetstoppar och snedbelastning under året.

5) Besök av Anders Hall statssekreterare vid Justitiedepartementet

Information från kommittén och information från statssekreteraren om den framtida politiken för migration med efterföljande diskussion.

6) Beslut om ansökningar och synopsis: korta presentationer från kansliet

Synopsis 1: Lärobok om migrationspolitik
Kommittén hade förelagts ansökan för projektet “Lärobok om den svenska migrationspolitiken” av kansliet på Delmi.
Beslut: En enig kommitté ställer sig bakom detta projektförslag. Anna Lindblad blir ansvarig kommittéledamot.

Synopsis 2: Block chains and migration
Kommittén hade förelagts ansökan om projektmedel för projektet “An empirical study of public sector blockchain use in Sweden, and implications for similar use in migration processes” av Claire Ingram Bogusz och Juho Lindman.
Beslut: Projektförslaget avslogs. Kommittén gav kansliet i uppdrag att ge författarna finansiering för och möjliggöra en workshop på området i stället.

7) Delmis framtida verksamhet 2023-25

Diskussion om hur Delmi kan fortsätta leverera mot sitt uppdrag (kommittédirektiv). Det handlar bl. a. om att på bästa sätt ta tillvara och tillgängliggöra den ökande volymen av forskning som numera existerar inom migrationsområdet till beslutsfattare. Det handlar också om att identifiera och fylla kunskapsluckor, dvs. inte bara förmedla utan även bygga ny kunskap.

Framåtblickande överläggning med särskilt fokus på områden såsom arbetsmarknadsintegration, Tidöavtalet och Ukraina. Här finns flera intressanta ämnen som lämpar sig för projekt under de kommande åren 2023–2025.
Beslut: Kommittén gav kansliet i uppdrag att starta och driva en miniarbetsgrupp med representanter från både kansliet och kommittén som kan arbeta med frågor rörande Tidöavtalet, massflyktsdirektivet och tillhörande frågor.

Kommittén gav också kansliet i uppdrag att ta kontakt med Gallup och därefter författa ett PM där frågan om ett inköp av GWP-data behandlas, varpå ett ställningstagande kan göras per capsulam.

8) Övriga frågor och kommande mötesdatum

Kommande mötesdatum bestämdes till:
Tisdag den 17 januari 2023 förmiddag mellan 9 och 12.
Tisdag den 23 maj 2023 eftermiddag mellan 13 och 16.
Tisdag den 19 september 2023 förmiddag mellan 9 och 12.
Tisdag den 21 november 2023 heldag.

9) Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet och tackade ledamöter och kansliet.