Vetenskapsrådet ansvarar på uppdrag av regeringen för ett nationellt forskningsprogram inom migration och integration, och har ingått ett långvarigt samarbete med Delmi för att bland annat öka spridningen av forskningsresultat från det nationella programmet.
I denna policy brief redovisas resultat från det, av Vetenskapsrådet finansierade, projektet Nyanlända elever i gymnasieskolan – en tvärvetenskaplig studie om språkutveckling, ämnesspråk och social inkludering. Projektet leds av Päivi Juvonen, professor i svenska som andraspråk vid Institutionen för svenska språket, Linnéuniversitetet. Hennes forskning handlar om flerspråkighet och svenska som andraspråk ur individens och samhällets, särskilt skolans, perspektiv.

Några övergripande slutsatser och rekommendationer:

  • Möjligheten att studera fler än ett modersmål, utökad modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmålet samt utbildning och kompetensförsörjning av modersmålslärare ökar elevernas möjligheter till att framgångsrikt genomföra sina studier, hitta arbete och integreras. 

  • De pågående kompetensutvecklingsinsatserna för att utbilda lärare inom ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt har inte riktigt nått gymnasieskolan. Insatser i form av kurser i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt bör därför särskilt riktas till ämneslärare som undervisar på gymnasienivå.

  • Den fysiska separeringen av språkintroduktionsprogrammet och de nationella gymnasieprogrammen kan leda till exkludering snarare än inkludering. Kontaktytorna mellan programmen bör därför förstärkas genom fysisk integrering av miljöerna samt genom utökade aktiviteter där eleverna från olika program kan mötas. 

Foto av Redd från Unsplash.