Några övergripande slutsatser och rekommendationer

  • Det har i praktiken visat sig svårt för EU att förbättra samstämmigheten inom det egna biståndet, bland annat på grund av målkonflikter mellan EU:s olika externa politikområden.
  • EU kan förbättra sin effektivitet och relevans som utvecklingsaktör genom att t ex:
    • tydliggöra hur man resonerar kring prioriteringar när det uppstår målkonflikter;
    • skapa en permanent funktion som utvärderar hur väl medlemsstaterna lever upp till målen om samarbete, samstämmighet och att komplettera varandra gällande utvecklingsbistånd, och som utvecklar befintliga verktyg för samstämmig politik.

Om författaren

Anna Michalski är docent på statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och associerad seniorforskare vid Europaprogrammet på Utrikespolitiska institutet.

Delmi Policy Brief 2021:12 är skriven på engelska och publiceras den 16 november 2021.

Foto av André Grunden från Pixabay.