Den dramatiska situationen vid gränsen mellan Turkiet och Grekland visade nyligen att migrationskrisen 2015 skulle kunna upprepas. Varje dag försöker många irreguljära migranter ta sig till Europa med förhoppningen att få stanna. Några av dessa migranter har asylskäl medan andra bedöms sakna skyddsbehov. Vilka alternativ finns för dem som saknar asylskäl men som ändå försöker ta sig till Sverige? Rapporten Legal migration for Work and Training (2020:2) undersöker de rådande och potentiella möjligheterna migration erbjuder för jobb och studier. Bland annat kan laglig migration gynna mottagarländernas ekonomier genom att tillgodose ett långsiktigt behov av arbetskraft.

Denna Delmi-rapport undersöker hur tillgängliga de svenska regelverken kring laglig migration är. Kan de reformeras och, på så sätt, kanalisera mer migration som för närvarande är irreguljär mot säkra och lagliga inträdesvägar? Syftet är inte att ifrå­gasätta utländska medborgares rätt att söka asyl, utan att överväga möjliga alter­nativ till utsiktslösa asylanspråk och riskfyllda, irreguljära resor till Sverige. Rapporten undersöker potentiella möjligheter i dessa ramverk för att hitta lösningar på utmaningarna med irreguljär och riskfylld migration.

Studien konstaterar att förutsättningarna i Sverige för att tillgängliggöra lagliga migrationsvägar för migranter som inte är i behov av skydd är relativt goda. Sverige är internationellt känt för ett frikostigt arbetskraftsinvandringssystem, som öppnar dörrar för högkvalificerade, kvalificerade men också låg- och till och med okvalificerade arbetstagare.

Baserat på resultaten och slutsatserna lyfter författaren fram följande policyrekommendationer:

  • Sverige kan arbeta för att förbättra matchningen av lämpliga kandidater i tredjeländer med arbetsgivare som är i behov av arbetskraft.
  • En innovativ och nytänkande ansats skulle vara att inkludera diasporagrupper i Sverige i jobbmatchningar.
  • För att förbättra eller utöka de lagliga vägarna för att studera i Sverige skulle utökandet av stipendier eller finansierade utbytesprogram kunna vara värdefullt.
  • Möjligheterna till antagning för eftergymnasial utbildning i andra former än högskola och universitet, såsom yrkesutbildningar på folkhögskolor skulle potentiellt kunna förbättras.

Rapporten, författad av Bernd Parusel och finansierad av Delmi, ingår i forskningsprojektet "Legal migration for work and training: Mobility options to Europe for those not in need of protection som bedrivits av forskningsenheten vid The Expert Council of German Foundations on Integration and Migration, i samarbete med Migration Policy Institute Europe. Inom ramen för projektet har fallstudier av fem europeiska länder (Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Sverige) utförts. Fallstudierna ger en heltäckande bild av respektive lands rättsliga, politiska och programorienterade ramverk för främjandet av laglig migration. Med detta hoppas projektet bidra med kunskap om vem som har tillgång till laglig migration till Europa samt omfattningen av den tillgången. Genom att kritiskt granska utformningen och implementeringen av rådande system hoppas studien bidra till utvecklingen av nya legala migrationsmöjligheter.

Läs även Joakim Palmes (ordförande) och Kristof Tamas (kanslichef) artikel om dessa frågor.

Foto av Skitterphoto från Pixabay.