Två viktiga aspekter av lyckad integration är att säkerställa att flyktingar som har upplevt krigstrauma är vid god psykisk hälsa och socialt fungerande. Denna Delmi-rapport baseras på en unik experimentstudie där syriska och irakiska flyktingar bosatta i Sverige och Turkiet har deltagit. I rapporten undersöks hur upplevelsen av trauma påverkar flyktingars psykiska hälsa och sociala tillit gentemot både individer som tillhör den egna etnoreligiösa gruppen och gentemot individer som tillhör en annan etnoreligiös grupp. En annan fråga som undersöks är värdlandets roll för utvecklandet av posttraumatisk stress och social tillit.

Övergripande resultat och slutsatser

De huvudsakliga resultaten kan sammanfattas i två punkter. För det första uppvisar flyktingar som bor i Sverige en större tendens att utveckla posttraumatisk stress till följd av sina traumatiska krigsupplevelser jämfört med flyktingar som är bosatta i Turkiet. För det andra visade resultaten inte något tydligt samband mellan upplevt krigstrauma och sekterism – det vill säga ingruppsbias gentemot andra etnoreligiösa grupper – i det svenska urvalet, medan krigstrauma i det turkiska urvalet ledde till en högre grad av ingruppsbias.

Baserat på slutsatserna lyfter författarna fram behovet av insatser för att motverka posttraumatisk stress till följd av krigstrauma hos flyktingar i Sverige. Eftersom kulturell, social och religiös närhet tycks mildra utvecklingen av posttraumatisk stress skulle flyktingars egna föreningar och religiösa samfund eventuellt kunna spela en nyckelroll i dessa ansträngningar, menar författarna.

Om rapportförfattarna

Bakom studien och rapporten står författarna Jonathan Hall, fil. dr. i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet och Dennis Kahn, fil. dr. i socialpsykologi vid Interdisciplinary Center, Herzliya, Israel.

Foto av Mika från Unsplash.