Några av de frågor som besvaras i antologin är: I vilken utsträckning skiljer sig skolkvalitet, skolresultat och studieambitioner för barn med olika bakgrund? Hur påverkas ungas skolresultat, benägenhet att skaffa sig en högre utbildning och framtida inkomst av att växa upp i ett fattigt område? Hur ser ungas sociala integration ut idag? Hur ser unga med och utan utländsk bakgrund på sin nationella identitet och vilka värderingar har de? Vilken roll spelar skvaller- och ryktesspridning för upprätthållandet av hedersnormer och vilka strategier använder sig unga kvinnor av för att förhindra den typen av ryktesspridning? Hur tar sig mötet mellan unga med olika sociokulturell och nationell bakgrund i uttryck i skolans vardagsliv? Vilka förutsättningar upplever lärare att de har för att kunna hantera problem relaterade till kulturell mångfald i svenska skolor?

Några övergripande slutsatser och rekommendationer

  • En slutsats man kan dra utifrån de olika studierna är att skolan och lärarna har en central roll för integrationen. För att kunna ge unga med migrationsbakgrund goda förutsättningar att skapa ett bra liv och en framtid i Sverige, och tillvarata de höga studieambitioner som många unga med utländsk bakgrund har, är det avgörande att skolan får de resurser som behövs.
  • Fortbildning för lärare kan göra dem bättre rustade för de utmaningar ett allt mer mångkulturellt klassrum innebär.
  • En annan slutsats är att ju mer samhället segregeras, desto mer kommer ungas förutsättningar att skilja sig åt. För att kunna ge unga mer jämlika livschanser behöver den ökande segregationen motverkas.
  • Företeelser som rasism, intolerans mot homosexualitet, abort, hedersrelaterat förtryck och våld behöver förebyggas och bekämpas om vi vill att alla, oavsett etnisk bakgrund, kön och sexualitet ska kunna komma i fullt åtnjutande av det demokratiska samhällets lika fri- och rättigheter.

I antologin medverkar Jan O. Jonsson, Susanne Åsman, Thomas Johansson, Ylva Odenbring, Sevgi Bayram Özdemir, Erik Lundberg, Metin Özdemir, Bo Malmberg och Eva Andersson. Redaktörer är Sara Thalberg, André Asplund och Daniel Silberstein.

Foto av Michelle Raponi från Pixabay.

Rapportens omslagsfoto av Maskot / Maskot / TT.