08 november 2023

"Möjlighet att sprida kunskap till myndigheter och andra organisationer"

Nyetablerade religiösa samfund behöver anpassas till sekularisering och navigera mellan att både behålla religiösa traditioner och förändra dem. Det är en av slutsatserna som lyfts upp i Delmis senaste Policy Brief, som tittat på hur integration inom dessa samfund i Sverige kan se ut. Författaren Magdalena Nordin berättar i denna intervju om varför hon valde att göra den bakomliggande studien, och vad hon särskilt vill lyfta fram för läsaren.

Religiösa samfund genomgår förändringar i samband med att de etableras i för dem nya sammanhang. I Sverige innebär det att samfunden behöver anpassas till en situation präglat bland annat av sekularisering och att de behöver navigera mellan att behålla religiösa traditioner och förändra dem.

Delmis Policy brief sammanfattar resultaten från forskningsprojektet Integration och tradition: framväxten av en Syrisk-ortodox kyrka i Sverige, från Göteborgs universitet. Författaren Magdalena Nordin, docent i religionssociologi och universitetslektor vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion på Göteborgs universitet, berättar mer om projektet och resultaten.

Nu är alltså rapporten publicerad, vill du berätta vad det var som gjorde att du tog fram den?
Syftet med studien var att undersöka hur traditioner i religiösa samfund upprätthålls och förändras i samband med etablering i för samfundet nya länder, det vill säga vilka integrationsprocesser återfinns här. Eftersom Syrisk-ortodoxa kyrkan sedan 1980-talet är en relativt stor och etablerad kyrka i Sverige föll valet på att studera denna. Med en policy brief gavs det möjlighet att sprida kunskap till myndigheter och andra samhällsorganisationer om hur religiösa samfunds integrationsprocesser kan se ut.

Vilka resultat vill du särskilt lyfta fram för läsaren?
Ett viktigt resultat från studien är hur de för samfundet nya förhållanden i Sverige tydligt påverkar församlingarnas religiösa praktik och traditioner. Det finns både tydligt uppsatta mål för vad församlingarna behöver förändra och hur det ska gå till, likväl som mer otydliga ständiga små förskjutningar i traditionerna. Det handlar sällan om några konfliktfyllda situationer utan är långsamt pågående böljande förändringar; två steg fram, ett steg bak.

Kan man säga något generellt om religiösa samfunds roll och möjlighet för att facilitera integration?
Religiösa samfund underlättar immigranters integration genom att erbjuda stabila och stöttande gemenskaper, vilka ofta också erbjuder traditioner som man känner sig hemma i och moraliska kompasser för hur man bör leva och kan tolka sitt nya liv. Att delta i religiösa sammankomster med andra har en stärkande funktion för människor som är religiösa och leder många gånger till att man orkar med svårigheter som kan uppstå i och med att man har migrerat.

Foto: Abgarus, Wikipedia