I denna arbetsordning preciseras kommitténs organisation samt ansvar och uppdrag.

1. Organisation

1.1 Ledamöter

Kommitténs ledamöter utses av regeringen.

1.2 Ordförande

En av ledamöterna är ordförande.

1.3 Kansli

Kommittén biträds av ett kansli. En av de anställda vid kansliet är kanslichef. Beslut om anställning av kanslipersonal fattas av ansvarigt statsråd.

1.4 Skribenter

Forskare och andra relevanta aktörer (skribenter) knyts till kommittén genom avtal där arbetets omfattning och utförande närmare preciseras.

2. Ansvar och uppdrag

Kommittén har ett gemensamt arbetsmiljöansvar för Delmi. Ordförande har det övergripande arbetsmiljöansvaret för Delmis kansli. Kanslichefen har det löpande arbetsmiljöansvaret för kansliet.

För en sammanfattning av hur granskning och godkännande av hur uppdrag går till, se bilaga 1.

2.1 Ledamöter

Kommitténs ledamöter är ansvariga för verksamheten och anger riktlinjerna för arbetet.

Kommitténs ledamöter har som uppgift att tillsammans:

• besluta om en arbetsordning,
• prioritera mellan olika studieområden,
• baserat på en projektansökan fatta beslut om vilka projekt som ska
finansieras,
• besluta om publicering av studier i Delmis löpande skriftserie,
• besluta om nedläggning av projekt samt
• avgöra ärenden som har principiell karaktär eller är av större betydelse.

Kommittén är beslutsför om minst hälften av ledamöterna deltar. Kommittén beslutar med enkel majoritet och ordföranden har utslagsröst.

En kommittéledamot har som uppgift att
• i samråd med kansliet bedöma om enskilda projektansökningar håller en sådan kvalitet att de bör läggas fram vid kommitténs sammanträden för beslut,
• i egenskap av ansvarig ledamot leda det interna granskningsseminariet för ett pågående projekt, lämna synpunkter på utkastet i samband med det interna seminariet (eller senare i processen om det anses mer lämpligt), och bedöma om slututkast är redo att läggas fram vid kommitténs sammanträde för beslut, samt
• fungera som ambassadör för Delmi genom att informera om verksamheten och möjligheten att skriva för Delmi när tillfälle ges.

Efter beslut från kommittén kan en ledamot vara skribent eller redaktör för en Delmi-publikation.

Ledamöter får ersättning för nedlagt arbete enligt bilaga 2.

2.2. Ordföranden

Ordförande leder kommitténs arbete och:

• fattar beslut om budgetäskande
• är ordinarie attestant,
• fattar beslut i frågor rörande remissvar,
• beslutar i ärenden i övrigt som inte behöver avgöras av kommitténs samtliga ledamöter.

Om ordförande är jävig eller har förhinder inträder en av de övriga ledamöterna i ordförandens ställe.

Ordförandens utgifter attesteras av kanslichefen.

2.3. Kansliet

Kansliet svarar för det löpande arbetet. Kansliet tar fram förslag till studieområden och preciserar frågeställningar där en Delmi-publikation kan bidra med mervärde, medverkar i arbetet med att engagera skribenter till Delmi-publikationer.

Kansliet har en projektledarroll, följer, granskar och administrerar pågående projekt, samordnar intern och extern granskning samt ansvarar för publicering och lansering av färdiga projekt. I samband med publiceringar förbereder och organiserar kansliet konferenser, seminarier, webbinarier eller andra arrangemang.

Kansliet svarar för att sprida information om Delmis verksamhet; dess rapporter och seminarier, bland annat genom Delmis egna webbplats och podd.

Kansliet företräder Delmi utåt på relevanta seminarier och konferenser.

Kansliet sammanställer och upprättar underlag inför kommitténs sammanträden och för protokoll vid sammanträdena.

Efter beslut från kommittén kan kansliets personal vara skribent eller redaktör för en Delmi-publikation.

2.3.1. Kanslichefen

Kanslichefen leder och fördelar arbetet på kansliet samt ansvarar för budget, upphandlingar och personalfrågor. Kanslichefen ansvarar för att löpande hålla ordföranden informerad och ska stämma av viktigare frågor med denne.

Kanslichefen har attesträtt samt rätt att:

• ingå avtal med skribenter,
• göra inköp av varor och tjänster och
• besluta om representation.

Kanslichefens utgifter attesteras av ordföranden.

Kanslichefen fattar beslut i frågor rörande utlämnande av allmänna handlingar.

Kanslichefen är huvudansvarig för den övergripande kvaliteten i framtagna produkter, planering och genomförande av konferenser, seminarier och webbinarier samt utformande av debattartiklar och bedömning av produkters policyrelevans.

2.4 Skribenter

De till verksamheten knutna skribenterna svarar själva för produkters innehåll, slutsatser och policyrekommendationer. 

Bilaga 1

Granskning och godkännande

Publikation Godkännande synopsis Granskning Godkännande publicering
Rapport (inkl. tillhörande Policy Brief) Kommittén Vetenskapligt seminarium.
Utkastet granskas av två externa opponenter, ansvarig ledamot och kansliet.
Kommittén efter ok av ansvarig ledamot.
Antologi Kommittén Utkast granskas av två externa referees, ansvarig ledamot och kansliet. Kommittén efter ok av ansvarig ledamot.
Kunskapsöversikt Ansvarig ledamot Internt gransknings-seminarium. Utkastet granskas av kansliet. Ansvarig ledamot
Fristående Policy Brief Ansvarig ledamot Utkastet granskas av kansliet. Ansvarig ledamot
Avhandlingsnytt Kanslichefen Utkastet granskas av kansliet. Kanslichefen

 

Lansering och publikation

Delmis publikationer lanseras normalt vid ett offentligt seminarium eller motsvarande och publiceras på Delmis hemsida.

Bilaga 2

Ersättning utgår till ledamöter enligt nedan.

Sammanträde: 350 kronor (följer av kommittéförordningen). 

Kvalitetsgranskning av rapport inkl. ev. deltagande vid seminarium eller motsvarande: 12 000 kr.

Kvalitetsgranskning av antologikapitel inkl. ev. deltagande vid seminarium eller motsvarande: 3 000 kr.

Kvalitetsgranskning av kunskapsöversikt inkl. ev. deltagande vid seminarium eller motsvarande: 5 000 kr. 

Moderator, ordförande eller annat liknande deltagande vid seminarium eller motsvarande: 5 000 kr (gäller ej ansvarig ledamot). 

Andra uppgifter så som att skriva rapporter, kapitel eller åta sig redaktörskap för t.ex. antologier: bestäms från fall till fall av kommittén på förslag av kanslichefen.

Ordföranden: Fast arvode per månad (storleken bestäms av behörigt statsråd).