I syfte att öka möjligheterna att använda forskningsresultat och öka analys- och utvärderingskapaciteten i Sverige inom migrationsområdet inrättas en kommitté i form av en delegation för migrationsstudier.

Delegationen för migrationsstudier ska ha det övergripande uppdraget att tillhandahålla underlag för hur den framtida migrationspolitiken kan utformas. Detta ska ske genom analys och utvärdering av svenska och internationella forskningsresultat och annan verksamhet inom området. Delegationens uppdrag är både att framåtsyftande analysera forskningsresultat och att utvärdera den förda politiken.

Delegationen ska belysa dels sambanden mellan migration och t.ex. utveckling, integration och arbetsmarknad såväl nationellt, regionalt och lokalt som internationellt samt migrationens drivkrafter och effekter, dels effekterna av den förda politiken. Vidare ska delegationen sammanställa kunskapsöversikter baserade på svenska och internationella resultat inom relevanta områden samt sprida kunskap och information om migrationsfrågor hos exempelvis allmänheten, journalister och icke-statliga organisationer.

Regeringen avser att löpande följa delegationens arbete och senast under 2025 ta ställning till hur arbetet ska bedrivas i fortsättningen.