Delegationen för migrationsstudiers (Delmis) tillägg till Regeringskansliets integritetspolicy (version 1.0, 2018-05-21)

Tillämplighet

Som en kommitté under regeringen gäller Regeringskansliets (org.nr 202100-3831) integritetspolicy även för Delmi. I den händelse nedanstående är oförenligt med Regeringskansliets policy gäller den sistnämnda.

Delmis behandling av personuppgifter

Alla som bedriver en verksamhet ska informera om hur och i vilka sammanhang datauppgifter om enskilda individer används. De ska även kunna skicka registerutdrag om någon begär det. I syfte att bedriva en fungerande verksamhet i enlighet med Delmis kommittédirektiv (i korthet att initiera studier och förmedla forskningsresultat som underlag till framtida migrationspolitiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten) behöver Delmi i vissa fall behandla personuppgifter.

Dataskyddsförordningen anger att varje verksamhet ansvarar för sina lagrade uppgifter gentemot den registrerade individen. De uppgifter Delmi samlar in behandlas elektroniskt. Delmi lagrar uppgifterna i enlighet med arkivlagstiftningen. Delmi håller en förteckning över alla behandlingar av personuppgifter. För tillgång till förteckningen, kontakta Delmi (ju.delmi@regeringskansliet.se).

Så här hanterar Delmi personuppgifter vid anmälan till Delmis sändlista, beställning av material och anmälningar till seminarium och andra evenemang

Personuppgifter (namn, organisation/arbetsgivare, e-post) som lämnas i samband med anmälan till Delmis sändlista, beställning av material och anmälningar till seminarium och andra evenemang sparas i Delmis kontaktregister. När Delmi arrangerar seminarier kommer vi att informera vid anmälningstillfället om att vi samlar in kontaktuppgifter inom ramen för vår verksamhetsutövning, för att kunna bjuda in till liknande tillfällen och för att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev. Du samtycker till personuppgiftsbehandlingen och kan närsomhelst meddela att du inte längre vill finnas med i vårt register genom att klicka på länken i sidfoten i våra e-postmeddelanden eller genom att kontakta oss på ju.delmi@regeringskansliet.se. I vissa fall använder sig Delmi av s.k. personuppgiftsbiträde.

Lagringstider

Personuppgifter rensas, gallras eller avidentifieras regelbundet. De personuppgifter Delmi samlar in behandlas för olika ändamål och sparas därmed under olika lång tid beroende på vad de ska användas till och skyldigheter enligt lag. Personuppgifter sparas dock aldrig under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de behandlas.

Dina rättigheter

Delmi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller komplettera personuppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Beroende på vilken laglig grund behandlingen bygger på har du rätt till radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre behövs för de ändamål de samlats in för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att Delmi inte omedelbart får radera dina personuppgifter. Delmi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftning. Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Begäran om registerutdrag

Du har rätt att efter ansökan kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som Delmi registrerar och behandlar i sina register om dig. Kontakta Regeringskansliet skriftligen (brev: Regeringskansliet, Förvaltningsavdelningen, 103 33 Stockholm, eller e-post: rk.dataskyddsombud@regeringskansliet.se) samt ange ditt namn, personnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress (som använts i kommunikation med Delmi/Regeringskansliet). Utdraget sänds till din folkbokföringsadress.