De två senaste åren har migrationsfrågan kommit att dominera samhällsdebatten. Skildringar av moderna folkvandringar omges ofta av begrepp som kris och katastrof i den aktuella mediabevakningen. Det finns flera skäl till att det är viktigt att ställa dagens migration i ett historiskt sammanhang. Sverige och stora delar av världen står inför de betydande utmaningar som följer i den nya migrationens spår samtidigt som fenomenet migration, dvs. att människor väljer eller tvingas emigrera, närmast är synonymt med mänsklighetens historia. Vi har aldrig haft en period utan migration.

Med denna kunskapsöversikt vill Delmi bidra till att ge en överskådlig bild av vad vi vet om migrationens betydelse för Sveriges utveckling ur ett historiskt perspektiv. Vilka grupper har kommit till det geografiska område som vi idag benämner Sverige? Var kom de ifrån? Vilka kunskaper och kompetenser tog de med sig? Hur blev de bemötta av lokalbefolkningen? Hur har det historiskt sett ut med assimilering och integration? Vad kan vi lära av historien för att bättre kunna hantera dagens och framtidens utmaningar?

Några övergripande slutsatser och rekommendationer

  • Idén om att Sverige historisk varit ett homogent land stämmer inte, den kulturella homogeniteten är en följd av utvecklingen under andra hälften av 1800-talet och på 1900-talet, med folkrörelser, demokrati och massmedia som format nya värderingar och traditioner, vilka vi spontant upplever som svenska. Före 1900-talet rymde landet ett flertal språk, dialekter och kulturer som avgränsades av sociala, ekonomiska och geografiska barriärer.
  • Fyra perioder av migration utmärker sig i Sveriges historia. På 1200- och 1300-talen formade bland annat tysk migration Sverige ett rike. På 1500- och 1600-talen formas Sverige till en stat med stöd av invandring av finska bönder, holländska borgare och tyska och vallonska smeder. Under 1800-talet hade Sverige paradoxalt nog hade både en stor emigration och samtidigt migration av arbetare och investeringar från utlandet. Slutligen blir Sverige under 1950- och 1960-talen en välfärdsstat bland annat tack vare en omfattande immigration av kompetent arbetskraft från i första hand Finland och Sydeuropa.
  • Det finns enligt forskaren inga historiska exempel på på att fredlig invandring på sikt har varit negativ för mottagarlandet. Den enda form av immigration som har varit, och är, direkt skadlig är den som utgörs av krigiska invasioner och/eller kolonisering
  • I ett jämförande perspektiv skiljer sig dagens migration sig historiskt på tre sätt De demografiska siffrorna ar större idag, landet är mycket rikare än någonsin med följd att vi idag har råd att vara generösare an förr i flytingmottagande och slutligen att globaliseringen gjort att det nu kommer migranter till landet från väldigt långt borta, något som inte var vanligt förr i tiden.

Om författaren

Kunskapskapsöversikten, Alla tiders migration! (2016:1), är skriven av Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet.

Foto av British Library från Unsplash.