Den här policy briefen är en uppdatering och utveckling av en tidigare Delmi-publikation (rapport och policy brief) från februari 2020. I den tidigare versionen, med samma titel, redogör forskaren Bernd Parusel för vilka möjligheter som finns för personer som saknar skyddsbehov att få uppehållstillstånd för arbete och studier i Sverige, och som exempel framhålls det svenska systemet för arbetskraftsinvandring. Denna version tar avstamp i samma frågeställningar men innehåller b.la. uppdaterad data från 2022 som visar på ett tydligt överlapp vad gäller ursprungsland bland personer som söker uppehållstillstånd som arbetskrafts- respektive asylinvandrare.

Denna uppdaterade version innehåller även en diskussion kring hur de förändringar av arbetskraftsinvandringen som aviserades av regeringen i februari 2023, däribland kraftigt höjd lönetröskel för arbetskraftsinvandring, kan tänkas påverka systemets möjligheter att fungera som ett alternativ till irreguljär migration

Några övergripande slutsatser och rekommendationer

  • Sverige kan, med hjälp av diasporagrupper, via internet eller genom utlandsrepresentation av svenska företag, arbetsgivarorganisationer eller myndigheter, arbeta för att förbättra matchningen av lämpliga arbetssökande i tredjeländer med arbetsgivare i Sverige som är i behov av arbetskraft. Dessa matchningstjänster skulle till viss del kunna inriktas på länder som många människor idag lämnar för att resa till EU irreguljärt.
  • För att förbättra eller utöka de lagliga vägarna för att studera i Sverige så skulle stipendier och finansierade utbytesprogram kunna utvecklas och utvidgas. Även här skulle man kunna tänka sig en särskild inriktning på länder i den globala södern där unga människor är intresserade av att skaffa sig utbildningar utomlands.
  • Möjligheter till sponsring genom offentliga eller privata arbetsgivar- och branschorganisationer skulle kunna utforskas för att underlätta för personer som vill företa sig icke-akademiska studier i Sverige, exempelvis yrkesutbildningar på folkhögskolor. Denna möjlighet kan vara speciellt relevant om studenter och trainees kan kopplas samman med utbildningar inom yrken där det råder brist på arbetskraft.
  • Bilaterala samarbeten med tredjeländer kring migration i arbets- eller studiesyften skulle kunna fungera som komplement för Sveriges allmänna, ursprungslandsneutrala migrationsregler. Ur ett migrationshanteringsperspektiv skulle detta kunna vara värdefullt eftersom samarbete och dialog med tredjeländer om antagning av studenter, trainees eller arbetstagare skulle kunna underlätta för samarbete i frågor om återvändande av irreguljära migranter och asylsökande som fått avslag.
  • Ett undantag från grundregeln att uppehållstillstånd måste sökas och beviljas innan inresa bör övervägas för att underlätta för ukrainska medborgare och andra grupper från Ukraina att få arbets- eller studerandetillstånd i Sverige när Massflyktsdirektivet löper ut.

Om författaren 

Bernd Parusel är forskare i statsvetenskap vid Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps).

Policy Briefen publiceras 19 april 2023.

Foto: Karsten Würth Unsplah.