Några övergripande slutsatser

  • Resultatet pekar på att samhörighetskänslor med människor födda i Mellanöstern eller Afrika leder till lägre krav på att invandrade skall anpassa sig till svenska seder och bruk i fråga om barnuppfostran och jämställdhet, starkare stöd för invandrades rättigheter i jämförelse med inföddas och lägre acceptans för diskriminering av invandrade.
  • En hög andel personer med utländsk bakgrund i den sociala omgivningen leder enligt analysen till lägre krav på invandrade. Det personliga umgänget med personer med utländsk bakgrund ger dock motsatt effekt. Även självplacering på den politiska högerskalan tenderar att leda till en mer restriktiv syn på invandring.
  • Personer som ägnar mycket tid åt att följa nyheter om migration och integration och/eller anser området vara av stor vikt tenderar att bli mer restriktiva i sin syn på invandringens omfattning, ställa större krav på invandrades anpassning till svenska seder och bruk och ge ökat stöd för inföddas rättigheter framför invandrades.

Om författaren

Huvudansvarig forskare för projektet är Anders Westholm, professor i statskunskap vid Uppsala universitet.

Rapporten publiceras 23 augusti 2022.

Bild av Brian Merrill från Pixabay